Kategoriassa Darkmoon Vale -hahmot

Damianin vanhemmat olivat Eksyneitä, niitä haltioita, jotka olivat jääneet Golarioniin, kun suurin osa haltiakansasta oli paennut Taivaanputoamista haltioiden myyttisen alkukotoon. He olivat seikkailijoita, maankiertäjiä, kadonneiden aarteiden etsijöitä ja pahuuden olentojen metsästäjiä. Erään retken aikana he kuitenkin haukkasivat isomman palan kuin pystyivät nielemään törmätessään syvällä Synkkäkuun metsän uumenissa noita Uzmiliaan, jonka huhuttiin olevan yksi itsensä Baba Yagan tyttäristä. Noita langetti kuolettavan kirouksen Damianin vanhempien niskaan. He pakenivat Damianin kanssa etelään, mutta laakson etelälaidalla heidän voimansa ehtyivät ja he joutuivat hakemaan turvapaikkaa Adamasin linnakkeesta. Linnakkeen yhteydessä sijaitsevan Iomedaen temppelin ritarit ottivat haltiaperheen avosylein vastaan, mutta Damianin vanhemmille apu tuli liian myöhään; noidan kirous sai heidät kiinni yön pimeydessä myrskyn ulvoessa kuin tuhat kadotettua sielua. Aamulla he olivat kuolleita. Damianista oli tullut orpo. Hän jäi luostariin, ensin tallipojaksi mutta sittemmin kun hänen luonteensa ja kykynsä kävivät ilmi hänet otettiin ritarin oppipojaksi ja aseenkantajaksi. Oppi-isänsä kuoltua vanhuuteen Damian vaeltelee ympäri Synkkäkuun laaksoa etsimässä elämälleen tarkoitusta ja olemalla ritarillinen.

Damian Kirkassilmä

LG Male Elf Paladin 4
Experience Points: 12
Hit Points: (3d10 Class + 4 Racial + 0 Con +7 Toughness) 39 hp
Initiative: +2
Speed: 30 ft. (20 ft.)
Armor Class: 20 (+2 Dex, +7 Armor, +1 Natural Armor), touch 12, flat-footed 18
Base Attack/CMB: +4/+6
Attack:MWK Elven Curveblade +8 2d6+3
Full Attack: MWK Elven Curveblade +8 2d6+3
Space/Reach: 5 ft./5 ft.
Special Qualities: Low-light Vision, Keen Senses, Elven Immunities, Elven Magic, Weapon Familiarity, Aura of Good, Smite Evil 2/day, Detect Evil, Lay on Hands 4/day, Divine Grace, Aura of Courage, Divine Health, Channel Positive Energy, Spells (1/0/0/0)
Saves: Fort +7, Ref +6, Will +8
Abilities: Str 14, Dex 14, Con 10, Int 12, Wis 12, Cha 16
Skills:Knowledge: Nobility +5, Knowledge Religion +6, Ride +9 (+4), Heal +6, Diplomacy +8, Sense Motive +5, Spellcraft +7, Handle Animal +7
Feats:Weapon Focus: Elven Curve Blade, Toughness
Languages: Elven, Common, Draconic
Equipment: explorer's outfit, dagger (1 lb), MWK elven curve blade (7 lb) , Dawnflower Armor (xy lb) , armored kilt (10 lb), backpack (2 lb), flint & steel , bedroll (5lb), 7x trail rations (7 lb), waterskin (4lb), hooded lantern (2 lb), holy symbol of Iomedae, mwk silvered dagger, Light Warhorse, saddle (1 lb), Amulet of Natural Armor +1, 2x Scroll of Bless Weapon, 2x Scroll of Protection from Evil, 5x Holy Water, mwk composite longbow (+2 str), 3x human bane arrows, potion of cure serious wounds, oil of magic weapon, 465 gp, xy lb total
Immaterial possessions:Gratitude of the Parents (of Kimi, Mikra, Savram, and Hollin), Guardians of the Village, Kettil as Nemesis, Depnaakra as Nemesis, Minor boon from Lady Cirthana, Trust of Traxxus
Dawnflower armor - Vihertävänkeltaisesta metallista valmistettu rintapanssari, johon on kuvattuna kultainen nouseva aurinko. Haarniska on vastaanotettaessa paksun rasvakarstakerroksen peitossa, niinkuin sen kantaja olisi palanut elävältä. Kantaja voi kerran päivässä aktivoida hohtavan kehrän, joka näyttää siltä kun kantaja olisi liekeissä ja hänellä olisi palavat siivet selässään. Tämä efekti on kauhistuttava katsoa vähäisemmille pahuuden olennoille. (+1 Breastplate. 1/Day CL 1 Dancing Lights (1 min.), jonka aikana evil alignment olentoihin 10' säteellä katsotaan heitetyn Cause Fear, jonka Will Save DC on 10 + kantajan Cha. Yli 5 HD olennot ovat immuuneja efektille. Vaatii DC 20 UMD tai Divine Caster level aktivoida. Aktivointi on standard action, joka ei provosoi AOO:a. Ainoastaan Good aligned medium humanoidit voivat aktivoida esineen.)
Tähtiviisauden silmä - Silmän muotoinen sileä, sinimusta jalokivi, joka on tarkoitus asettaa joko oman silmämunan paikalle tai otsaripaan. Jalokiven kantaja voi ohittaa kaikki Azlantien asettamat suojat ja vartijat, jos ne päästäisivät läpi azlantisyntyisen. Oman silmän paikalle asetettuna kivi suo kantajalleen kyvyn nähdä näkymättömyyden läpi ja ymmärryksen muinaisen Azlantin tieteisiin. (See invisibility 1/Day, +2 competence bonus to Knowledge (Arcana) and Knowledge (Planes). Oman silmän menettäminen on -2 circumstance penalty Perception (Sight) ja ranged attackeihin. Amuletti vie headband-slotin kummassa tahansa ominaisuudessa.).

Kipinäkavio (Light Warhorse)

Size/Type: Large Animal
Hit Dice: 3d8+9 (22 hp)
Initiative: +1
Speed: 60 ft. (12 squares)
Armor Class: 14 (-1 size, +1 Dex, +4 natural), touch 10, flat-footed 13
Base Attack/CMB: +2/+6
Attack: Hoof +4 melee (1d4+3)
Full Attack: 2 hooves +4 melee (1d4+3) and bite -1 melee (1d3+1)
Space/Reach: 10 ft./5 ft.
Special Attacks: —
Special Qualities: Low-light vision, scent
Saves: Fort +6, Ref +4, Will +2
Abilities: Str 16, Dex 13, Con 17, Int 2, Wis 13, Cha 6
Skills: Perception +4
Feats: Endurance, Run
A light warhorse can fight while carrying a rider, but the rider cannot also attack unless he or she succeeds on a Ride check.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped