Azumi Kaijitsu

Onee-sama!!

Female Human Bard(Lotus Geisha) 5
CG Medium Humanoid(human)
Player Filadeus
Favored Class Bard (+3 0-level, +2 1-level spells known)


Init +1
Senses Perception +3


AC 17, touch 11, flat-footed 16; (+1 dex, +6 armor)
hp 38(5d8+10)
Fort +4, Ref +6, Will +4
Special Defenses
Childhood Crush(+1 to saves)


Speed 30 ft
Melee Fighting fan +4, 1d4+1 x3, P/S
Ranged mwk Shuriken +5, 1d2+1, P, 10'
Ranged mwk Composite shortbow(STR +1) +5, 1d6+1 x3, P, 70'
Special Attacks
Childhood Crush(+1 to attack rolls), Beguiling Voice(DC 18, HD 2, 9/day), Inspire Courage(+2/+2)


Spells known
2nd (DC 18, 4/day) — Glitterdust(DC 18), Heroism, Invisibility
1st (DC 17, 6/day) — Charm Person(DC 20), Grease, Hideous laughter(DC 19), Remove Fear, Saving Finale, Silent Image
Cantrips (DC 16) — Daze(DC 18), Detect Magic, Ghost Sound, Light, Mage Hand, Mending, Message, Prestidigitation, Read Magic


Str 12, Dex 12, Con 15, Int 7, Wis 8, Cha 22
Base Atk +3; CMB +4; CMD 15
Feats Prodigy(perform (oratory), perform (act)), Skill Focus(perform oratory), Spell Focus(Enchantment), Eldritch Heritage(Maestro), Greater Spell Focus(Enchantment), Spellsong
Skills Diplomacy +20, Know(history) +2(1), Know(nobility) +2(1), Linguistics +3(2), Perform(act) +17(5), Perform(dance) +13(3), Perform(oratory) +20(5), Perform(sing) +11(1), Sense Motive +20, Spellcraft +2(1), Use Magic Device +15(5)
Traits Childhood Crush(Ameiko), Domineering(Charm Person)
Languages Common, Minkaian, Tien
SQ Bardic Performance(18/day), Countersong, Distraction, Fascinate(2 target, DC 18), Inspire Competence +2, Inspire Courage +2, Enrapturing Performance(+2 DC/+1 morale), Beguiling Voice(9/day), Focused Study, Ameiko's Friend(+1 charisma checks)


On person +1 mithral kikko armor(12.5 lbs.), fighting fan, shuriken(x20, 2 lbs.), explorer's outfit(8 lbs.), mwk composite shortbow(+1, 2 lbs.), mwk shuriken(x6), potion of clw+cmw, headband of alluring charisma +2(1 lb.), cloak of resistance +1(1 lb.)
In backpack Adventurer's kit(22 lbs.), entertainer's outfit(4 lbs.), alchemist's fire(x6, 6 lbs)
Wealth ~29 gp, Hairpin with Red pearl, Eastern fan with crude map
Encumbrance 26.5 lb. / 58.5 lbs. with backpack (43 lb. light/86 lb. medium/130 lb. heavy)


Notes

Azumi syntyi Hiekkasärkässä parikymmentä vuotta sitten osaksi Kaijitsujen arvostettua ja vaurasta sukua. Hänen äitinsä kuoli synnytyksessä, mutta Azumin isä Raikou hemmotteli ainoaa lastansa läpi tämän lapsuuden. Azumille täten kertyikin paljon hyviä muistoja isästänsä. Azumin kuitenkin kasvaessa vanhemmaksi Raikou vietti yhä vähemmän aikaa Hiekkasärkässä, sieltä hänet poissa pitivät hänen liiketoimensa pitkin Varisiaa sekä hänen jatkuvasti huonontuvat välit vanhemman veljensä Lonjikun kanssa. Lopulta eräänä kesänä Raikou ei vaan palannut enää ja Azumista tulikin orpo.

Isänsä lisäksi Azumilla oli kaksi merkittävää henkilöä nuoruudensa aikana. Oli heidän taloudenhoitajansa, Baba, vanha tianilaisnainen, jonka suku myös saapui samaan aikaan Kaijitsujen kanssa Hiekkasärkkään sekä Azumin valtavasti ihailema serkku Ameiko. Baba jakoi monia asioita nuorelle Azumille ja opettikin tälle muinaisia Minkain perinteisten lotus geishojen saloja, joita hänen sukunsa olivat noudattaneet iäisyyksiä. Ameiko taas otti Azumin suojelukseensa Raikoun poistuttua kuvioista. Tästä seurasi lähes sisarusmainen suhde, jossa Azumi seurasi Onee-samaansa kaikkialle ja käytännössä palvoi tätä. Hän pettyi kovasti Ameikon jättäessä hänet jälkeen tämän lähtiessä seikkailuilleen, mutta nämä koetukset vain lopulta syvensivät Azumin tunteet Ameikoa kohtaan rakkaudeksi. Nykyään Azumi onkin valmis tekemään aivan mitä tahansa ollakseen Onee-samansa rinnalla ja saadakseen tämän rakkauden.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped