Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Miyaro

Kumpi on hallitsija, kumpi on sätkynukke, oni vai jadevaltias, mielenkiintoista, kaunis perhonen

Female Kitsune Swashbuckler 9
Neutral Medium Humanoid (kitsune; shapechanger)


Init +11
Senses low-light vision; Perception +11


AC 25, touch 18, flat-footed 17; (+5 armor, +5 Dex, +1 dodge, +2 shield, +2 nimble)
hp 69(9d10+9)
Fort +5, Ref +11, Will +4
Special Defenses Charmed Life(4/day), Mobility, Dodging Panache(1 pan., move 5ft), Opportune Parry and Riposte(1 pan.), Kip-Up(0 or 1 pan,)


Speed 30 ft
Melee +1 Rapier +17/+12 1d6+3+9precision, 15-20, P
Ranged mwk Longbow +15 1d8, x3, P
Special Attacks Menacing Swordplay(swift Intimidate), Precise Strike(1 pan., +9 dmg)), Superior Feint(feint instead of hitting), Targeted Strike
Spell-Like Abilities (CL 9; concntration +12)
3/day - Dancing Lights


Str 10, Dex 20(18), Con 10, Int 14, Wis 8, Cha 16
Base Atk +9/+4; CMB +9; CMD 24
Feats Dodge, Great Fortitude, Improved Initiative, Improved Critical(Swashbuckler), Iron Will, Mobility, Nimble Moves, Spring Attack, Weapon Finesse(swashbuckler), Toughness
Skills Acrobatics +19 (9), Bluff +13 (7), Climb +4 (1), Diplomacy +7 (1), Disguise +17(+27 with change shape)(9)(mwk kit) Escape Artist +9 (1), Intimidate +9 (1), Knowledge(local) +6 (1), Perception +11 (9), Sense Motive +3 (1), Sleight of Hand +9 (1), Stealth +15 (7), Swim +4 (1), Use Magic Device +3 (1)
Languages Common, Senzar, Sylvan, Tien
SQ Change shape(Medium humanoid; alter self), Panache(3 points), Swashbuckler Initative, Nimble +2, Swashbuckler Weapon Training +2


On person +1 mithral chain shirt, +1 buckler, +1 rapier, mwk Longbow, 20xarrows, belt of incredible dexterity +2, bird feather token, Kikuya`s sensu, peasant outfit


Favored Class +lvl to skill points\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped