Muirgen "Miri" Mistridge

"But sometimes the best help a person can find is helping someone else." -Patrick Rothfuss

Female Changeling Oracle (Life mystery, Haunted curse) 4
Chaotic Good Medium Humanoid (Changeling)
Player Damatris


Init +1
Senses Perception +4, Dark vision 60 ft


AC 19, touch 11, flat-footed 18; (+6 armor, +1 shield, +1 Dex, +1 nat. armor)
hp 34 (d8+con+fcb+toughness)
Fort +3, Ref +3 , Will +6
Special Defenses Natural Armor +1


Speed 20 ft.
Melee Shortspear +4, 1d6+1, x2
Melee Claws +4, 1d4+1 each, x2
Ranged Light Crossbow +4, 1d8, 19-20/x2
Ranged
Special Attacks


Spells known (CL 4, Concentration +8)
1st (7/day) — Cure Light Wounds, Shield of Faith, Bane, Detect Undead, Hedging Weapons
2nd (3/day) Lesser Restoration, Cure Moderate Wounds, Suppress Charms And Compulsions
Orisons (at will) — Mage Hand (curse), Ghost Sound (curse), Create Water, Detect Magic, Read Magic, Stabilize, Mending, Guidance


Str 12, Dex 12 , Con 12 , Int 12, Wis 12 , Cha 18
Base Atk +3; CMB +4; CMD +15
Feats Selective Channeling, Toughness, Technologist
Skills Craft +0(0), Diplomacy +10(3), Handle Animal +8(1), Heal +5(1), Knowledge Engineering +5(1), Knowledge History +5(1), Knowledge Nature +5(1), Knowledge Planes +5(1), Knowledge Religion +5(1), Profession Herbalist +5(1), Sense Motive +5(1), Spellcraft +5(1)
Traits Free Spirited, Against Technic League (magic)
Languages Common, Hallit, Orc
SQ Sea Lungs, Channel Energy 5/day, Life Link


On person MWK Chain mail , Buckler, Weapons, Spell component pouch, Backpack
In backpack Candle, piece of chalk, sewing needle, alchemist's kindness, flint and steel, vial, CLW
Wealth 21gp, 9sp, 9cp
Encumbrance 41 lb. without backpack, 43 lb. with backpack (43 lb. light, 44-86 lb. medium, 87-130 lb. heavy)


Notes

Miri on asunut Soihdussa hieman yli puolet elämästään, jota ennen hän matkusteli ympäri Numeriaa kasvatti-äitinsä kanssa. Asetuttuaan aloilleen he toimivat parantajina, mikä on edelleenkin Mirin ammatti. Tai tarkemmin sanottuna tulee olemaan kunhan hänen harjoittelunsa on suoritettu. Hänellä on kuitenkin yhä opettelemista miten potilaiden kanssa toimitaan kohteliaasti tilanteesta riippumatta. Huolimatta vilpittömästä halustaan auttaa, Miri turhaantuu ja ärsyyntyy helposti henkilöihin jotka hän kokee hankaliksi ja epämiellyttäviksi, vaikkakin hän koittaa oppia hallitsemaan tätä piirrettään. Nopein tapa saada hänet kipakaksi on kuitenkin kutsua häntä hänen oikealla nimellään, Muirgeniksi, lempinimensä sijaan.

Miri ei tiedä olevansa Changeling, kuvitellen hieman oudompien piirteittensä johtuvan lähinnä häntä seuraavien henkien vaikutuksesta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped