Male Vishkanya0 Medium(Spirit Dancer) 14
Chaotic Neutral Medium Humanoid(Vishkanya)
Player mosillan


Init +8 (+4 dex, +4 feat)
Senses Perception +26 | +4 -4, low-light vision
Spirits: Archmage Champion Guardian Hierophant Marshal Trickster


AC 26, touch 14, flat-footed 22; (+4 dex, +10 armor, +2 eNA)(+4 shield, +4 deflection, +4)
HP 159 (14d8 + 14x 4 con + 14 fc + 14 feat)
Fort +10 (con +4, Medium +4, res +2)(morale +2)(+4 +4)
Refl +10 (dex +4, Medium +4, res +2)(morale +2)(+4 +4)
Will +13 (wis +2, Medium +9, res +2)(morale +2)(+4)
Special Defenses:

 • Vishkanya
  • Poison Resistance: +14HD against poison.
 • Reincarnated
  • +2 trait bonus against fear and death effects.
 • Absorb Blow
  • DR 7½HD
  • Resist acid, cold, elec, fire and sonic 7½HD

Speed 30ft, with armor 30ft
Melee

 • +1 Morningstar +12/+7 1d8+3
 • Brine's Sting +19/+19/+14 1d6+19 (18-20) m H+BS+PA+Champion
 • +1 Keen Falchion +21/+21/+16 2d4+25 (17-20) m H+BS+PA+RI+GMW+Champion
 • Kukri +11/+6 1d4+2 (18-20)

Ranged

 • Shuriken +13/+8 1d3+2

Special Offenses:

 • Medium
  • Spirits
   • -4 attack rolls & damage, +4 attack rolls & +6 damage; Sudden Attack, Fleet Charge, defensively, Sudden Block, non-lethal,
   • Surprise Strike
    • "Sneak attack": 4d6 + 1d6 (feat)
    • When you attack an opponent that’s denied its Dexterity bonus to AC, you deal 1d6 points of extra precision damage for every 3 medium levels. Your target counts as flat-footed against the first attack you make against that target in a day, regardless of abilities like uncanny dodge. After your first attack, that target is immune to being made flat-footed by your surprise strike for 24 hours.
   • Inspiring Call
    • Use move action to give +4 to either saving throws or attack and damage rolls for one round.
   • Decisive Strike
    • Gain 1 spirit influence -> Use swift to allow ally to make a single melee or ranged attack or use standard to ally to perform standard action.
 • Vishkanya
  • Toxic
   • 4Con/day, DC 20, 1/round for 6 rounds; 1d2 Dex, 1 save. Swift action to apply to weapon.

Spells known (CL 14 | -4; Concentration +25 | +4; Asf: 20% -4 )
5th (-|2|2|+1/day) (DC 22)- Overland Flight, I/CLWM, Breath of Life
4th (1|4|4|+1/day) (DC 21)- Freedom of Movement, True Seeing, Teleport, Enervation, I/CCW, Greater Magic Weapon
3rd (1|4|4|+2/day) (DC 20)- Dimension Door, Displacement, Resize Item, I/CSW, Dispel Magic
2nd (2|5|5|+2/day) (DC 19)- Heroism, Mirror Image, Haste, Invisibility, Glitterdust, I/CMW, Gentle Repose/Bull's Strength, Paladin's sacrifice
1st (2|5|5|+2/day) (DC 18)- Heightened Awareness, Long Arm, Remove Fear, Enlarge Person, Liberating Command, Shield, I/CLW, Shield of Faith/CLW
Knacks (DC 17)- Light, Guidance, Prestidigitation, Detect Magic, Stabilize, Message, Read Magic, Create Water
Special Magics

 • Arcane Surge
  • Gain 1 spirit influence -> cast 1 medium spell without expending spell slot (DC +1)
 • Wild Arcana
  • Gain 1 spirit influence -> cast any wizard spell of a spell you can cast, uses spellslot.
 • Energy Font
  • Channel Neg/Pos Energy: 7d6; 81+CHA/day; DC: 2310+½HD+CHA
 • Overflowing Grace
  • When healing to full or over full hitpoints that creature gets +1 sacred bonus on attack, skills, abilitys and saving throws for 1 round.

Str 16 (15+1) Dex 18 (17+1) Con 18 (14) Int 14 (12) Wis 14 Cha 24 (19+1)
Base Atk +10/+5; CMB 13; CMD 27 | +3
Feats


Skills acp: -1; total skill ranks: 14HD x (4Medium + 1INT + 2BG) = 91

 • Acrobatics (3) +6 | +4
 • Appraise +2 | +4 -4
 • Bluffc (14) +27 | +4 -4
 • Climb +13 | +4 -4
 • Craftc +1 | +4 -4
 • Diplomacyc (9) +23 | +4 -4
 • Disable devicec (14) +4 | +21
 • Disguise +10 | +4 -4
 • Escape artistc (14) +6 | +21
 • Flyc (14*/1) +20 | +4
 • Handle animal (1b) +11 | +4 -4
 • Healc (1) +6 | +4 -4
 • Intimidatec (9) +22 | +4 -4
 • Knowledge[arcana]c (1) +8 | +4 -4
 • Knowledge[dungeoneering] +4 | +4 -4
 • Knowledge[engineering] +4 | +4 -4
 • Knowledge[geography] +4 | +4 -4
 • Knowledge[history] +4 | +4 -4
 • Knowledge[local] +4 | +4 -4
 • Knowledge[nature] +4 | +4 -4
 • Knowledge[nobility] +4 | +4 -4
 • Knowledge[planes]c (1) +8 | +4 -4
 • Knowledge[religion]c (1) +8 | +4 -4
 • Linguisticsc (1) +6 | +4 -4
 • Perceptionc (14) +26 | +4 -4
 • Perform(dance)c (1b) +15 | +4 -4
 • Perform(oratory)c (1b) +15 | +4 -4
 • Profession(sailor)c (14b) +21 | +4 -4
 • Profession(cook)c (1b) +8 | +4 -4
 • Profession(fisher)c (1b) +8 | +4 -4
 • Ride +3 | +4
 • Sense motivec (10) +15 | +4 -4
 • Sleight of handc (9b) +14 | +8
 • Spellcraftc (1) +6 | +4 -4
 • Stealth +5 | +4
 • Survival +2 | +4 -4
 • Swim +13 | +4 -4
 • Use magic devicec (4) +17 | +4 -4

Traits Barroom Talespinner1 Reincarnated2 Hard to Kill3
Languages Common, Vishkanya, Draconic, Aquan, Infernal
RSQ Low-light Vision, Keen Senses, Limber, Poison Resistance, Poison Use, Toxic, Weapon Familiarity
SQ Knacks, Spirit Dance(262x HD+7CHA = 34 rounds/day, accept 1 point of influence to regain 4 rounds. Free action to start, -2 penalty on attack rolls, saving throws, and skill checks for 1 minute after dance has ended.), Spirit power (lesser, intermediate, greater), Nothing is Taboo, Spirit Aura, Haunt Channeler, Location Channeler, Connection channel, Propitiation, Ask the spirits


On person: Heavy Mace, kukri, +1 buckler, 2x lesser extend metamagic rod, Rod of Splendor
In backpack:
Mule:
Potions/Oils: Invisibility
Scrolls:
Wands: 2x clw
Miscs:
Ioun Stones:
Encumbrance m lb. without backpack (66/133/200), M lb. with backpack (76/153/230)


Wondrous Items

 • Head Circlet of Persuasion
 • Headband Headband of Vast Intelligence +2 (fly, infernal)
 • Face/Eyes Eyes of the Eagle
 • Neck Amulet of natural armor +2
 • Shoulders Cloak of Resistance +2
 • Chest
 • Body Cassock of the Clergy
 • Armor +1 glamered elven chain
 • Belt Belt of mighty Constitution +4
 • Wrist
 • Hand
 • Ring Ring of Improved Climbing
 • Ring Ring of Improved Swimming
 • Feet Boots of Speed

Notes Age: 18, Height: 6'4" (193cm), Weight: 130lb (59kg)

 • 0
 • 1 +1 trait bonus to influence NPCs on Wormwood.
 • 2 +2 trait bonus against fear and death effects

Things to buy


Tulevaisuus


Piscin tarina alkaa unohdetussa kylässä kaakkois-Tianissa, josta löytyy hänen ensimmäiset muistonsa. Muistot miehestä, joka suojeli häntä - miehestä, minkä nimeä ei enää muista. Pisci muistaa nälän-, kiireen- ja pelontunteen näiltä vuosilta. Näiden vuosien aikana mies, jonka kanssa Pisci kiersi maailmaa, kertoi hänelle maailmasta, jossa elämä on helpompaa - maailmasta, jossa kenelläkään ei olisi nälkä tai tarvitsi pelätä ketään.

Nämä vuodet kuitenkin päättyi äkisti, kun mies äkillisesti menehtyi. Kuumehoureissaan mies pyysi, että Pisci muistaisi hänet ja lähtisi länteen, jossa elämä olisi helpompaa. Tästä alkoi Piscin kurjimmat ja yksinäisimmät vuodet. Pisci alkoi nopeasti ryöstelemään öisin pienemmistä kylistä ruokaa syödäkseen ja yritti liikkua paljon, ettei hän aiheuttaisi niin suurta sekaannusta, että hänen peräänsä lähdetäisiin.

Törmättyään paikalliseen rosvojoukkoon, hän joutui hetkeksi vangiksi, koska rosvot eivät olleet nähneet aikaisemmin käärmenahkaista ihmistä ennen. Rosvot toivoivat, että saisivat hyvät rahat myydessään Piscin kiertävään sirkukseen tai johonkin vastaavanlaiseen outouksien kerääjälle. Rosvoilla kävi kuitenkin kehnosti, sillä toinen joukkio maantierosvoja kohtasi heidät ja alun ystävystymisen jälkeen joukkioille tuli sanaharkkaa ja seurasi verilöyly, jossa ensimmäisen joukkion jäsenet kuolivat kaikki ja toisestakin joukkiosta suurin osa. Menetystensä takia Piscilli tarjottiin paikkaa rosvojoukkiossa, osin pelosta ja osin tarpeesta kuulua johonkin Pisci hyväksyi paikkansa osana joukkiota.

Rosvojoukon kanssa Pisci oppi paljon ja hänestä tulikin varsin hopeakielinen ja huomasi nopeasti, että pystyi ohjailemaan joukkion jäseniä välillä varsin helpostikkin omien halujensa suuntaan. Kerran kun joukkio sai vihiä vankkureista, jotka kuljettaisi aarrekarttaa, joka näyttäisi tien suurelle aarteelle. Aarrekartta saatiin varsin helposti ryöstettyä, mutta aarrekartan lukeminen aiheutta ongelmia. Niinpä joukkio päätyi pyytämään apua alanekspertiltä, joka sitten piti hiljentää lopullisesti aarteen löydyttyä. Aarre löydettiin, mutta hiljentämisen kanssa olikin sitten ongelmia. Ekspertti osoittautui aijemin alotettua pätevämmäksi ja puolustautui tappavasti. Pisci ei ollut ensimmäinen joka kuoli, mutta muistojensa mukaan, ei myöskään viimeinen joukkiosta. Silmien sumentuessa Pisci muistaa ajatelleensa, että tässäkö se nyt oli.

Se mitä seuraavaksi tapahtui on Piscille erittäin vaikea rationaalisesti yrittää ymmärtää, mutta hän herää oudossa paikassa arpisena, mutta muuten kuitenkin elossa. Pisci huomaa myös kuulevansa ääniä, vaikka ympärillä ei ole ketään. Nämä äänet auttoivat häntä selviytymään uudessa ja oudossa paikassa. Pian Pisci löytää itsensä Sisämeren alueelta.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped