Kategoriassa Lhazaar-hahmot

Arimo räätälinsä puheilla.

Arimo d'Kundarak

"Voi kuulkaa, meiltä tämä on vielä pientä."

Male Dwarf Summoner 4
Lawful good Medium humanoid (dwarf)
Player NiTessine
Xp 6 (10 tnl) Init +1
Senses darkvision 60 ft.; Perception +1


AC 16, touch 11, flat-footed 15 (+1 Dex, +4 armor, +1 shield); defensive training
hp 35 (4d8+12)
Fort +4, Ref +2, Will +5; hardy


Speed 20 ft. (4 squares)
Melee mwk gnomish bucklever spear +4 (1d8/x3)
Ranged mwk heavy crossbow +5 (1d10/19-20)


Summoner Spells Known (CL 4th)
2nd (2/day) - bull's strength, glitterdust (DC 16)
1st (4/day) — magic fang, shield, unseen servant
0 — acid splash, detect magic, mage hand, mending, open/close, read magic
Spell-Like Abilities (CL 3rd)
5/day - summon monster II


Str 10, Dex 12, Con 16, Int 14, Wis 12, Cha 14
Base Atk +3; CMB +3; CMD 141
Feats Least Dragonmark of Warding (fire trap), Spell Focus (conjuration)


Skills Bluff +6 [3], Diplomacy +10 [4], Intimidate +3, Knowledge (arcana) +6 [1], Knowledge (dungeoneering) +6 [1] Knowledge (engineering) +6 [1], Knowledge (local: Lhazaar Principalities) +6 [1], Knowledge (nature) +6 [1], Knowledge (nobility) +6 [1], Knowledge (planes) +6 [1], Linguistics +6 [1], Spellcraft +9 [4], Perception +12
Languages Aquan, Common, Draconic, Dwarven, Gnome
SQ bond senses, hatred, life link, shield ally, slow and steady, stonecunning
Traits Extremely Fashionable (Diplomacy), Rich Parents


On person mwk gnomish bucklever spear (10 lb.), mwk heavy crossbow (8lb.), 30 bolts (3 lb.), mwk chain shirt (25 lb.), identification papers with portrait, ring of protection +1, cheese of power (10 doses), backpack (2 lb.), explorer's outfit (8 lb.)
In backpack glamerweave noble's outfit with jewels (9 lb.), 1,194 gp (15 lb.)
Immaterial hat of disguise (on Grimmsson), 3 elixirs of iron head (on Grimmsson), wand of lightning bolt (7 charges, at home)
Encumbrance 46 lb. without backpack, 94 lb. with backpack (-33 lb. light/34-66 lb. medium/67-100 lb. heavy)


Defensive Training Dwarves get a +4 dodge bonus to AC against monsters of the giant subtype.
Hatred Dwarves receive a +1 bonus on attack rolls against humanoid creatures of the orc and goblin subtypes due to special training against these hated foes.
Hardy Dwarves receive a +2 racial bonus on saving throws against poison, spells, and spell-like abilities.
Slow and Steady Dwarves have a base speed of 20 feet, but their speed is never modified by armor or encumbrance.
Stonecunning Dwarves receive a +2 bonus on Perception checks to potentially notice unusual stonework, such as traps and hidden doors located in stone walls or floors. They receive a check to notice such features whenever they pass within 10 feet of them, whether or not they are actively looking.

1 +4 racial bonus to CMd to resist bull rush or trip attempts while standing on the ground.
2 +2 bonus on Perception checks to potentially notice unusual stonework.

Arimo d'Kundarak on Kundarakin huoneen vesa, jalo kääpiökauppias Mrorin mailta. Hän liikuskelee pitkin Lhazaarin ruhtinaskuntia saarelta toiselle, etsien jotain ja tehden siinä sivussa töitä hyvin maksaville ja varmistaen avio-onnensa - mitä kauempana hän on aviopuolisostaan, sitä onnellisempia molemmat ovat. Muassaan hänellä on Grimmsson, vaitelias henkivartijansa, joka on aina verhoutuneena kiireestä kantapäähän tummaan teräkseen.

Arimo ei voi juurikaan peittää lohikäärmeen merkkiä, perheensä verenperintöä, joka on piirtynyt hänen kasvojensa vasemmalle puolelle. Joskus siitä kasvaa vielä kookkaampi hänen otsalleen asti, kun Grimmsson on maisemissa. Tämän sydämen päällä oleva riimu on sama kuin Arimon otsassa oleva.

...

Grimmsson

"Älkää välittäkö henkivartijastani. Hän ei ole kovin puhelias."

Eidolon 4
LG Medium outsider
Init +5
Senses darkvision 60 ft.; Perception +6


AC 21, touch 11, flat-footed 20 (+1 Dex, +6 armor, +4 natural)
hp 22 (3d10+6)
Fort +4, Ref +4, Will +3; evasion


Speed 30 ft.
Melee 2 claws +7 (1d6+4/x2)


Str 18, Dex 12, Con 15, Int 7, Wis 10, Cha 11
Base Atk +3; CMB +7; CMD 18
Feats Improved Initiative, Lightning Reflexes


Skills Climb +10 [3], Disguise +24 [3], Perception +6 [3], Swim +10 [3]
Languages Common
SQ link, share spells


Evolutions Ability Increase (Con) [2], Claws [free], Gills [1], Improved Damage (claws) [1], Improved Natural Armor [1], Limbs (arms) [free], Limbs (legs) [free], Reach (claws) [1], Skilled (Disguise) [1]

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped