Kategoriassa Lhazaar-hahmot

Attach:

Dokon d'Jorasco

Henkesi on juuri nyt kolmen hopean arvoinen. Suosittelisin maksamaan kahdenkymmenen sekunnin aikana, ennenkuin se lasketaan tuhansissa kultarahoissa.

Male Halfling Necromancer 3
Neutral Small Humanoid (Halfling)
Member of House Jorasco Healer's guild
Player Lehmuska
Xp X
Init +6
Senses Alertness (Familiar), Keen Senses; Perception +4


AC 13/17, Touch 13, flat-footed 11/15 (+2 Dex, +1 Size, +4 mage armor)
hp 20 (6 + 2x4 + 3x2)
Fort +7, Ref +4, Will +5; Fear Resistance (+2 vs. fear)
Special Defenses


Speed 20 ft.
Melee +2 Dagger (1d3-1, 19-20/x2)
Melee touch +2 Grave touch (foe is shaken for 1 round. If already shaken, frightened for 1 round if HD < 4)
Ranged +4 Dagger (1d3-1, 19-20/x2)
Ranged +6 Cloud of Daggers (1d6+1, 19-20/x2)
Special Attacks Command Undead 6/day, DC 12


Spellcasting: Caster Level 3 Wizard, Save DC: 13 + Spell Level
Spells Prepared: 0-Level 4+1, 1-Level 3+1, 2-Level 2+1

0-Level: Disrupt Undead, Message, Open/Close, Light, Detect Magic
1-Level: Blade of Blood, Mage Armor, Cause Fear, Endure Elements
2-Level: False Life, Cloud of Daggers

Spells Known:

0-Level: Yes
1-Level: Blade of Blood, Mage Armor, Cause Fear, Endure Elements, Detect Undead, Identify, Burning Hands, Feather Fall
2-Level: Cloud of Daggers, False Life

Str 8, Dex 14, Con 14, Int 16, Wis 13, Cha 12
Base Atk +1; CMB +0; CMD 12
Feats Least Dragonmark(healing, lesser restoration), Improved Initiative , Scribe Scroll


Skills Heal +4 (3), Spellcraft +10 (3), Knowledge (nature) +10 (3), Acrobatics+3 (1), Knowledge (arcana) +10 (3), knowledge (geography) +7 (1), knowledge (local) +7 (1), Perception +3 (0) Languages Common, Halfling, Elven, Goblin, Dwarven
SQ
Traits Magical Knack, Anatomist (+1 crit confirm)


Equipment on person:

Gear: Traveler's outfit(2½ lb.), healer's kit(½ lb.), backpack(1 lb.), dagger (½ lb.), spell component pouch (1 lb.), scrollcase(1/4 lb.)
Consumables:
Magic Items: vest of resistance +1
Misc:
Equipment in backpack: spare healer's kit(½), surgeon's tools (2,5 lb.), spellshard(1/4 lb.)

Encumbrance: 5 3/4 lb. Without backpack / 9 lb. With backpack (light 20 lb./medium 40 lb./heavy 60 lb.)

Wealth:
Immaterial

Arcane Bond (Familiar) Dokon has a rat familiar
Prohibited Schools: Enchantment, Illusion Dokon must spend 2 spell slots to memorize a spell from a prohibited spell school.


Dokon D'Jorasco on Jorascon huoneen tapaan kohtuuttoman haluton antamaan minkäänlaista hoitoa ennen kuin hänellä on killan taksa kädessään. Puolituinen toimi sodan aikoihin kirurgina tavalliselle karrnathilaiselle tykinruoalle, joille valtion sotakoneisto ei kustantanut maagista parannusta. Sodan aikana Dokon tutustui myös useaan erilaiseen tautiin, jotka veivät hänen potilaansa nekromantikoille, vaikka leikkaus olisikin onnistunut.

Sodan loppuvaiheessa hän pääsi osallistumaan Karrnathin ja Jorascon yhdessä toteuttamaan salaiseen projektiin, jonka tarkoitus oli kehittää Karrnathilainen supersotilas. Tässä tapauksessa elävä sellainen, sillä näitä voitaisiin käyttää myös kuolemanjälkeisesti. Dokon työskenteli ryhmässä, joka yritti selvittää miten rintamalla voitaisiin kehittää vastustuskykyä taudeille.

Suremisen päivä kuitenkin sattui projektin keskivaiheille, ja sodan loputtua projekti lopetettiin. Projektin parissa työskennelleet hajautettiin ympäri Khorvairen takahikiöitä, ettei näistä koituisi minkäänlaista poliittista haittaa Karrnathille tai Jorascon huoneelle. Kaikki projektin tutkimusmetodit eivät nimittäin olleet eettisiä, humaaneja ,tai edes laillisia.

Dokon passitettiin Lhazaariin, jossa hän työskentelee Kotkankuurmassa parantajana.

---

Hahmon suunnitletu kehitys:

Cleric
Wizard
Nosomatic Chirurgeon 5
???
Profit\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped