Kategoriassa Lhazaar-hahmot

Xab The Engineer

Trust me, I know how these things work

Male Gnome Rogue 1 / Evoker 3
Neutral Evil Small Humanoid (Gnome)
Follower of The Mockery
Player Hesmah
Xp 3
Init +4
Senses Low-light Vision, Trapfinding, Alertness (Familiar), Keen Senses; Perception +10


AC 19, Touch 14, flat-footed 15, +4 vs. Giants; (+3 Dex, +4 Armor, +1 Shield, +1 Size)
hp 28 (8 + 3x4 + 4x2)
Fort +4, Ref +7, Will +2; Illusion Resistance (+2 vs. Illusions)
Special Defenses


Speed 20 ft.
Melee Dagger +2 (1d3-1 P/S, 19-20/x2)
Ranged Electric Jolt +7 Touch (1d3+2 Electricity)
Special Attacks Force Missile 1d4+1 6/Day, Sneak Attack +1d6


Spellcasting: ASF 10%, Caster Level 4 Wizard, Save DC: 13 + Spell Level, +1 Illusions
Spells Prepared: 0-Level 4+1, 1-Level 3+1, 2-Level 2+1

Gnome-Level: Ghost Sound (DC 12), Prestidigitation, Dancing Lights, Speak With Animals
0-Level: Electric Jolt, Open/Close, Message, Amanuensis, Silent Portal
1-Level: Shocking Grasp, Silent Image (DC 15), Color Spray (DC 15), Bening Transposition
2-Level: Scorching Ray, Scorching Ray, Invisibility

Spells Known:

0-Level: Shitloads
1-Level: Shocking Grasp, Chill Touch, Reduce Person, Color Spray, Silent Image, Bening Transposition, Disguise Self, Slide, Animate Rope
2-Level: Scorching Ray, Invisibility

Str 8, Dex 16, Con 14, Int 17, Wis 8, Cha 12
Base Atk +2; CMB 0; CMD 13
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot, Scribe Scroll


Skills (11+6+6+6 = 23)/ACP 0: Acrobatics +7 (1), Appraise +10 (1), Bluff +5 (1), Craft (Mechanisms/Traps) +9 (1), Disable Device +12 (4), Disguise +5 (1), Escape Artist +9 (2), Knowledge (Arcana) +8 (2), Knowledge (Engineering) +7 (1), Perception +8 (4), Sleight of Hand +7 (1), Spellcraft +10 (4), Stealth +14 (4), Swim +3 (1), UMD +5 (1)
Languages Common, Gnome, Sylvan, Dwarven, Draconic, Undercommon
SQ
Traits Magical Knack (Magic), Rapscallion (Gnome)


Equipment on person:

Gear: {6,125} Mithral Shirt (5,0), Mithral Buckler (1,125), Wrist Sheath with Dagger {1,0}
Consumables: {1,0}Wand of Cure Light Wounds [44 charges] (1,0), 2 Scrolls of Enlarge Person, Scroll of Bening Transposition, Scroll of Unseen Servant
Magic Items:
Misc: {5,0} MW Thieves tools (2,0), Scroll Case (1,0), Ink Vial (-), Spell Component Pouch (2,0)
Equipment in Backpack: {7,0) 2x Trail rations (0,5), Waterskin (1,0), Soap (0,2), Bedroll (1,25), Shaving kit (0,5), 20 Sheets of Parchment (-), Spellbook (3,0)

Encumbrance: Without backpack [12]/ With backpack [19](light 20 lb./medium 40 lb./heavy 60 lb.)

Wealth: 2273 gp
Immaterial

Gnome Magic Gnomes add +1 to the DC of any saving throws against illusion spells that they cast. Gnomes with a Charisma of 11 or higher also gain the following spell-like abilities: 1/day—dancing lights, ghost sound, prestidigitation, and speak with animals. The caster level for these effects is equal to the gnome's level. The DC for these spells is equal to 10 + the spell's level + the gnome's Charisma modifier.
Hatred Gnomes receive a +1 bonus on attack rolls against humanoid creatures of the reptilian and goblinoid subtypes due to special training against these hated foes.
Illusion resistance Gnomes get a +2 racial saving throw bonus against illusion spells or effects.
Defensive Training Gnomes get a +4 dodge bonus to AC against monsters of the giant subtype.
Obsessive (Craft Mechanisms/Traps) Gnomes receive a +2 racial bonus on a Craft or Profession skill of their choice.
Arcane Bond (Familiar) Xab has a raven familiar, Annoying Bastard
Prohibited Schools: Enchantment, Divination Xab must spend 2 spell slots to memorize a spell from a prohibited spell school.


Xab on Zilargosta kotoisin oleva insinööri. Kotimaassaan hän erikoistui erilaisien mekanismien, kuten monimutkaisten ansojen rakentamiseen, tehden usein omien suunnitelmiensa pohjilta ansoja kauppiaille ja käsityöläisille. Sivussa hän oli myös yksi The Trustin agenteista, jossa hän ei tosin ollut kovin menestynyt, sillä muut maahiset suhtautuivat häneen epäilevästi jo pelkän pahamaineisen ammattinsa takia. Ehkä juuri siksi hän turhautui ja käytti vakoojan, salamurhaajan, ja varkaan taitojaan lain toiselta puolelta.

Xab joutui maassaan vaikeuksiin, sillä hän ratkaisi rahaongelmiaan ryöstämällä omia asiakkaitaan, josta hän jäi kiinni. Hän pkeni Lhzaariin, muun muassa siksi että uskoi taitojensa olevan hyödyllisiä siellä, sekä hän kaipasi muiden maahisten seuraa, joita ruhtinaskunnassa asuu joillakin saarilla. Muiden rotujen edustajista ei vain löydy taitavia insinöörejä joiden kanssa hän voisi puhua monimutkaisista suunnitelmista ja mekanismeista, se kun on Xabin mielipuuhaa.

Xabin apurina toimii hänen korppinsa Ärsyttävä Paskiainen, jonka nimen alkuperää ei tarvitse kauheasti arvailla. Korpilla on taitava silmä yksityiskohdille, ja on siksi omiaan huomauttamaan Xabin huolimattomuusvirheistä ja vastaavasta, joskin hieman omahyväisellä äänensävyllä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped