Mekanismin wiki

Meranus / Meranuksen K

Meranuksen kirkko

Imperial recordS12 ID 34/8
Cross file toRegulated Heresy ED/014
 Terraforming MC/101
 Manticore Station
 
Planetary refMeranus A2 E0N System
 
Input refAdeptus Gaius Imperatoris Margold XVIII 288/3 HD48F
 Manticore E0N MXB 301/01 M2
 
Input dated2719834.M4
 
Document level12th Gray Seal of the Administratum

Meranuksen kirkko on Rajaseutu W120b:n systeemin E0N toisella kiertolaisella, Meranuksella, tavattava harhainen oppirakennelma, jonka toiminta ja päämäärät liittyvät planeetan ekosysteemin ja sitä kautta viime kädessä koko planeetan talouden ja populaation hallitsemiseen. Meranuksen kirkko kuuluu Säännönmukaistettuihin Harhaoppeihin, luokkaan C2, paikallisen syntyperän omaavat neutraalit opit.

Kirkko on sallittu Meranuksella, mutta sen oppien levittäminen Keisarikunnan muissa maailmoissa on kielletty.

Meranuksen asuttaminen ja Pimeyden aika ovat molemmat Meranuksen ihmisasutuksen kriittisiä periodeja, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten tulkintaan omasta ja ympäristönsä roolista. Meranuksen kaukaisuus Keisarikunnan opillisesta ja tiedollisesta sydämestä sekä Pimeyden ajan täydellinen hajaannus tarjoavat selityksen sille, miksi Keisarilla ei ole ollut mahdollisuutta puuttua meranuslaiseen harhatulkintaan ympäröivästä totuudesta.

Tausta

Paikalliset esittävät kirkon alkuperästä erilaisia tarinoita. Ne on seuraavassa esitetty todennäköisessä kronologisessa järjestyksessä.

  • Kirkon perusti Meranus, joka on planeetta itse. Hän kutsui ihmiset luokseen ja neuvoi heille, miten he menestyisivät hänen sylissään.
  • Kirkon perusti Munkki Meranus, joka toi ihmiset Meranukselle ja opetti heille, miten he selviytyisivät uudessa maailmassa.
  • Kirkon perusti Milos Meria, Meranuksen kolmannen polven asukas, joka ymmärsi, miten Meranuksen planeetta halusi tulla toimeen ihmisten kanssa.
  • Kirkon perusti Pimeyden ajalla Meranus Illustrius, tuhoutuneesta Sektori 1:n maailmasta paennut oppinut, joka laskeutui Meranukselle teknologian romahdettua ja kertoi meranuslaisille, kuinka heidän tulisi jatkaa elämäänsä tästä eteenpäin.
  • Kirkon perusti Javier Meria Eruditus, nuori orpo, joka saapui Aqueljaron kirjastokolhoosiin Pimeyden ajalla ja opetti ihmisille, miten kirjastossa säilynyt tieto Meranuksesta pelastaisi heidät.
  • Kirkon perusti Diana Rhea, joka itkiessään kuuden kuolleen poikansa haudalla huomasi kyyneleistään kasvavan mesmerica-yrttiä.

Kolme perustamiskertomuksista liittyy Meranuksen asuttamisen aikaan, kaksi Pimeyden aikaan. Diana Rhean tarinaa on hankala ajoittaa. Paikalliset tulkitsevat mielellään kuuden pojan kuoleman viittaavan traagiselle Pimeyden ajalle. Myös luostareissa esitetyt kertomukset ja niiden tulkinnat kirkon alkuperästä vaihtelevat. Keskeistä opille on kuitenkin ihmisen ja Meranuksen sopusointu, ei tarkka historiallinen totuus siitä, miten sopusointu löydettiin tai syntyi. Kirkko hyväksyy kaikki edellä esitetyt tarinat ja käyttää niitä opetuksessaan ja propagandassaan allegorioina.

Meranuksen kirkon oppi

Meranuksen kirkko väittää, että ihminen ja Meranuksen planeetta voivat kommunikoida keskenään. Kommunikaation tarkoituksena on taata ihmisille mahdollisimman hyvät olot samalla säilyttäen Meranuksen omat, alkuperäiset elämänmuodot. Oppi on ennen kaikkea ekologinen ja periaatteiltaan varsin yhtenevä primitiivisen planeettakolonisaation prinsiippien kanssa.

Kaikki kirjatut ja haastatteluissa esiin tulleet havainnot ihmisten "kyvystä" aistia planeetan lähettämiä viestejä voidaan selittää itsesuggestiolla, sosiaalisella suggestiolla ja joissakin tapauksissa alitajuisena aikaisemmin opitun ymmärtämisenä uudessa kontekstissa. "Meranuksen ääni" on kaikissa tapauksissa ihmismielen tuottama, ihmisen oma ääni.

Meranuksen kirkko väittää, että kuoltuaan Meranuksen pinnalle oikein haudattu ihminen saavuttaa yhteyden Meranuksen kanssa ja sulautuu Meranuksen entiteettiin. Sulautumisen väitetään olevan mahdollista vain henkilöille, jotka ovat syntyneet Meranuksella, tai jotka Meranus on "valinnut". Sulautuminen Meranukseen kuvataan vapauttavana ja tyydyttävänä kokemuksena. Kuolemanjälkeinen eksistenssi kuvataan pitkälti samoin kuin miten kirkko kuvaa ihmiselämän Meranuksella: tiedostavana ja palkitsevana työnä ja meditaationa ihmisten ja Meranuksen yhteiselon saavuttamiseksi.

Meranuslaisten kuoleman dokumentoinneissa ei havaittu eroja muiden ihmispopulaatioiden jäsenten kuolinhetken tapahtumiin. Kuolevien meranuslaisten tietoisuus sammuu täysin muiden ihmispopulaatioiden jäsenten kuolemaan verratulla tavalla. Kuolleiden meranuslaisten ruumiit hajoavat Meranuksen happamassa maaperässä nopeasti ja tehokkaasti. Noin 10–20 vuotta kuoleman jälkeen meranuslainen on fyysisesti ja henkisesti pysyvästi poissa.

Meranuksen kirkko väittää, että elävä meranuslainen voi aistia kuolleiden meranuslaisten viestintää. Tutkimuksin ja haastatteluin ei voitu selvittää, miten tämä eroaa Meranuksen viestien aistimisesta. Kuten "Meranuksen äänen" kohdalla, myös kuolleiden viestien aistiminen on palautettava ääniä kuulevan ihmismielen ja hänen mielikuvituksensa yhteyteen.

Meranuksen kirkolla ei ole yksiselitteistä oppia psyykkisistä voimista. Kuten edellä kuvatuista kirkon opeista käy ilmi, kirkko esittää ihmisen vain vastaanottajana. Yhdessäkään tekstissä tai elävien ihmisten haastattelussa ei tullut ilmi käsitystä tai kokemusta ihmisten aktiivisista, toisten ihmisten mieliin tai näkyvään ympäröivään todellisuuteen vaikuttavista voimista.

Vaikka muutamalta Meranukselta peräisin olevilta henkilöiltä on tunnistettu psyykkisiä voimia tuottavia mutaatioita, heidän osuutensa koko populaatiosta on erityisen pieni. On mahdollista, että nämä harvat ilmentymät liittyvät Kaaossotaan, ja ovat anomalia meranuslaisten normaalissa psyykessä. Meranus on merkittävän puhdas psyykkisistä mutaatioista. Tilanteen kehittymistä nimenomaan Kaaossodan jälkeen on edelleen syytä seurata.

Manticore-aseman Meranukselta peräisin olevien henkilöiden seurantatutkimus osoittaa, että rekisteröityjä psyykkisten mutaatioiden vaatimia deportaatioita on suoritettu aikavälillä 15–170 vuotta sitten kolme kappaletta. Tänä aikana Meranuksella on asunut, syntynyt ja varttunut aikuiseksi noin 1,6 miljardia ihmistä. Psyykkisten mutaatioiden yleisyys meranuslaisten keskuudessa on huomattavasti pienempi kuin muissa Keisarikunnan ihmispopulaatioissa. Ilmiötä saattaa osittain selittää se, että Meranuksella on suoritettu vähemmän etsintöjä kuin muissa maailmoissa, mutta Meranukselta ei myöskään ole raportoitu sellaisia psyykkisistä mutaatioista johtuneita vakavia järjestyshäiriöitä, jotka edellyttäisivät deportaatiota. Meranuksen populaation puhtaus psyykkisistä mutaatioista on vahva syy suunnitelmille tuottaa siirtolaisia juuri tässä maailmassa.

Toimintatavat

Suurimmalle osalle Meranuksen asukkaista kirkko tarjoaa konkreettisia ohjeita maan- ja levänviljelykseen sekä metsien hoitoon. Vielä noin 500 vuotta sitten oli yleistä, että meranuslaiset pienviljelijät viettivät nuoruudessaan muutamia desannoja [kuuttoman Meranuksen kuukautta vastaava aika, 40 päivää] Meranuksen luostareissa osallistuen luostarien maiden viljelyyn ja metsien hoitoon. Nykyään sama opetus suunnataan agraariväestölle Meranuksen valtion ylläpitämissä kouluissa, joissa opettajista noin 90 % on Meranuksen kirkon papistoa.

Maa-, vesi- ja metsätalousopetus on kirkon ylivoimaisesti tärkein ja näkyvin sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikuttavin toimintamuoto. Tätä kautta kirkon olemassaolo ja keskeiset opit välittyvät agraariyhteisöön, jossa ihmiset oppivat jo lapsena vanhemmiltaan Meranuksen kirkon perusajatukset.

Meranuksen kirkko hallitsee valtavia metsäseutuja tiiviisti asuttujen maanviljelysseutujen ulkopuolella. 28 % Meranuksen hedelmällisestä maapinta-alasta on joko suoraan tai välillisesti Meranuksen kirkon hallinnassa. Välillisesti hallittuihin alueisiin lukeutuu Meranuksen eksarkin reservaatteja ja kaivosvaltauksia, joiden hyödyntämisen ylimmät valvojat on valittu kirkon piiristä. Kirkon maataloutta ja yleistä ekologiaa koskeva tietämys on niin laajaa ja arvostettua, että kirkko on liki aina edustettuna kaikkea maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa.

Meranuksen kirkolla on merkittävä rooli koko planeetan sekulaarisessa hallinnossa ministereistä byrokraatteihin. Koko planeetan elinkeinohallinto sekä lukuisat postit muissa ministeriöissä ovat liki kokonaan Meranuksen kirkon hallussa. Meranuksen kirkko hoitaa Meranuksen kansanterveyspalvelut lähes kokonaan yksin. Vain pieni osa kaupunkien väestöstä ja kiertorata-asemien henkilökunta käyttävät yliopistollisesti koulutettujen henkilöiden tarjoama palveluja. Näistäkin henkilöistä yli puolet on toiminut ja neljännes toimii edelleen suorassa suhteessa Meranuksen kirkkoon.

Lopuksi Meranuksen kirkko on hyvin tärkeä uutisten välittäjä. Kirkko ei pidä yllä omaa uutisverkkoaan, mutta kirkon edustajat esiintyvät julkisissa tiedotusvälineissä tiuhaan. Meranuksen kaikkialle planeetalle levitettävät jokailtaiset uutismessut ovat uskonnollisen meditaation ja päivänpolttavien kysymysten kollaasi. Uutisoinnin rytmi ja tarkkuus poikkeavat merkittävästi Keisarikunnan vastaavista. Tulos on kuitenkin pitkälti sama: yhteiskuntarauhan säilyttäminen.

Meranuksen pappien ja munkkien pitkät jalkaisin kulkemat matkat maaseudulla sekä tiuha henkilökunnan kierrätys luostarista toiseen tekevät kirkosta tiiviin henkilökohtaisten suhteiden verkoston. Useimmat meranuslaiset tuntevat henkilökohtaisesti useita Meranuksen munkkeja ja ovat tätä kautta läheisessä kontaktissa kirkon verkostoon. Meranuksen kirkon pappien, munkkien ja muiden uskonnollisten toimihenkilöiden osuus koko planeetan populaatiosta on 2,3 %.

Näkökulma Toteen Harhattomuuteen

Meranuslaisten suhtautuminen Keisarikunnan kansalaisiin vaihtelee kyräilevästä epäilyksestä naiviin ystävällisyyteen. Keisarikunnan monisatavuotisen läsnäolon seurauksena Keisarikunnan edustajiin on totuttu ja he nauttivat vähintäänkin muodollista arvostusta ja ovat planeetalla turvassa. Meranuksen kirkon rooli planeetan aurinkokunnallisten ja tähtienvälisten yhteyksien rakentamisessa on olematon. Kirkko ei aktiivisesti osallistu yhteydenpitoon, eivätkä kirkon jäsenet juuri koskaan matkusta pois Meranukselta – kuten eivät useimmat meranuslaisetkaan.

Kaaossodan jälkeen, keisarikunnan vaadittua ja saatua yksipuolinen määräysvalta E0N-systeemissä Meranuksen syrjäseuduilla eli vajaan 10 vuoden ajan vastarinta Keisarikuntaa kohtaan. Vastarinta oli voimakkainta eteläisen pallonpuoliskon harvaanasutuilla äärialueilla, Esperian eteläosissa ja Aracadian sisäylängöllä. Meranuksen kirkko vältti ottamasta kantaa eripuraisuuksiin, mutta Keisarikunnan tutkimuksissa todettiin joidenkin syrjäisten luostarien munkkien olleen organisoimassa mielenosoituksia ja lakkoja. Aseelliseen vastarintaan munkit eivät syyllistyneet.

Meranuksen kirkon jäsenten toiminta Keisarikunnan poliittisen ja sotilaallisen ylivallan vastustamisessa on primitiivisille sivilisaatioille tyypillistä vääjäämättömän, parempaan tähtäävän muutoksen vastustamista. Meranuksen kirkon opit saattoivat osaltaan vahvistaa muutosvastaisuutta, koska Meranuksen ulkopuolelta tulevana voimana Keisarikunta saattoi joidenkin mielestä esiintyä planeetan ekologialle haitallisena voimana.

Kun Keisari luopui Meranuksen poikkeushallinnosta ja nimesi planeetalle eksarkin, Meranuksen kirkon hajanainen Keisarikunnan vastustus loppui. Kirkon jäsenet eivät kuitenkaan ole vielä täysin käsittäneet Keisarin vallan puhdasta erinomaisuutta ja Keisarin tietojen totuutta ja harhattomuutta. Primitiivisellä maatalousplaneetalla tämä ei ole välittömästi tarpeellista, mutta siitä saattaa muodostua este planeetan väestön integroitumiselle Keisarikuntaan.

Näkökulma Totiseen Pahuuteen

Meranuksen kirkolla ei ole selkeää kantaa Totiseen Pahuuteen tai terminologiaa sen ilmentymien kuvaamiseen, eivätkä kirkon oppirakennelmat sisällä toimintaohjeita Totisen Pahuuden kohtaamisen varalta. Haastatteluissa kirkon johtajat ja oppineet tunnustivat Meranuksen kaltaisten entiteettien periaatteellisen olemassaolon mahdollisuuden, mutta he eivät kyenneet esittämään Kaaossotia edeltäviä mielikuvia tai kokemuksia kontakteista tällaisiin entiteetteihin. Meranuksen kirkon kirjoitettu perimätieto ei sisällä kuvauksia tällaisista kohtaamisista tai ohjeita kohtaamisten varalle.

Meranuksen Kaaossodan aikaisissa kohtaamisissa ja sen jälkeisissä kokeissa meranuslaisten ei huomattu saavuttavan muista ihmispopulaatioista poikkeavia kontakteja Kaaoksen demonien kanssa. Toisaalta meranuslaiset vaikuttavat olleen yhtä alttiita Kaaoksen suggestioille kuin muutkin ihmispopulaatiot. Meranuslaisten väitetty kyky aistia Meranuksen viestejä ei siten korreloi Totisen Pahuuden aistimisen kanssa.

Kaaossodassa meranuslaiset taistelivat Totista Pahuutta ja sen olentoja vastaan ihmisille tyypillisellä pelolla, inholla ja päättäväisyydellä. Meranuksen kirkon vaikutus voitiin havaita kahdessa seikassa: 1) yhteisöjen halussa taistella planeetalle tunkeutunutta vierasta voimaa vastaan, ja 2) uskovaisuuden suomassa lohdussa, joka helpotti oman ja/tai muiden kuoleman kohtaamista.

Näkökulma Muinaiseen Teknologiaan

Meranuksen kirkko ei tunne tai käytä Pimeyttä edeltävältä ajalta periytyvää teknologiaa Meranuksella. Luostareissa ei ole havaittu esipimeydellisiä komponentteja. Munkit eivät näytettäessä tunnistaneet esimerkkiartefakteja. Sen sijaan useimmat meranuslaiset, munkit ja maallikot, tiesivät Esperian mantereen pohjoisosissa ja joillakin Leudon meren saarilla havaituista esipimeydellisisten rakennelmien jäänteistä.

Meranuksen kirkko suhtautuu Meranuksen esipimeydelliseen sivilisaatioon etäännyttävästi, vailla kiinnostusta, jopa säälien. Kirkon opetuksista on löydettävä taustateema, joka korostaa pesäeroa menneeseen teknologian aikaan ja ihannoi nykyistä yksinkertaista elämää Meranuksen ehdoilla. Näiden näkemysten siirtäminen eteenpäin tukee Meranuksen hallinnon päätöstä kieltää matkat tuhoutuneen teknologisen sivilisaation jäänteille Meranuksen päiväntasaajavyöhykkeellä.

Näkökulma Hengen Laiskuuteen

Meranuksen kirkko korostaa työnteon merkitystä hyvän elämän osana. Maan- ja vedenviljely sekä metsänhoito ovat kirkon näkökulmasta oikein tehtynä sielua jalostavaa toimintaa, joka yhdistää työn tekijän Meranukseen. Kirkon ajatukset saavat laajan vastakaiun Meranuksen primitiivisessä ja agraarisessa väestössä. Omalta osaltaan kirkko tukee työteliäiden ja työstään nauttivien kansalaisten kasvatusta. Hengen Laiskuuden synnin harrastajia löytyy lähinnä Meranuksen suurimmista kaupungeista ja kiertoradalta, joissa kirkon vaikutus on vähäisempi kuin muussa yhteiskunnassa.

Kirkko ja Meranuksen ruoantuotanto

Meranuksen kirkon toimet yhtäältä Maa-peräisten ruokakasvien viljelyn edistämiseksi ja toisaalta Meranuksen alkuperäisen floran ja faunan säilyttämiseksi tähtäävät maankaltaistetun ekosysteemin tasapainon ylläpitämiseen ekosysteemin sisäisin keinoin, ilman ulkopuolista energia- tai ainesyöttöä. Huolimatta kirkon metodien selitysasusta ja henkilökunnan koulutuksen poikkeusluonteesta toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja linjassa Maankaltaistusviraston ohjeiden kanssa.

Manticore-aseman mittausten tuloksena on löydetty kaksi vaihtoehtoista tapaa tuottaa Meranuksen kirkon ylläpitämää tilannetta hyödyllisempi tasapaino. Ensimmäinen näistä tavoista edellyttää Toisen Magnitudin valmisruttoa yhdistettynä 31 % planeetan metsäpinta-alan polttamiseen, mikä kaksinkertaistaisi planeetan Maa-peräisten ruokakasvien tuotannon 214,5 vuodessa, mutta laskisi tuotantokapasiteetin alle nykyisen populaation vaatiman tason 49 vuoden ajaksi. Toinen tapa edellyttää Meranuksen pintalämpötilan nostamista vähintään 6,25 °C, mikä edellyttäisi voimavirtaverkoston rakentamista tai E0N:in Toisen Magnitudin kosmista muokkausta, mikä huonontaisi oleellisesti elinolosuhteita Velanilla ja tulisi kalliimmaksi kuin kokonaisen Meranuksen kaltaisen aurinkokunnan asuttaminen.

Kirkko ja asevoimat

Meranuksen ensimmäinen Keisarin nimittämä eksarkki loi Meranuksen Keisarillisen Kaartin Koloniahallinnon edellyttämien määräysten mukaisesti. Meranuksen kirkon suhtautuminen planeettaa puolustavan asevoiman tehostamiseen ja laajentamiseen oli myötämielinen. Kaaossodan jälkeisessä Keisarikunnan yksipuolisessa ylivallassa jotkut Meranuksen aseistetut asukkaat vastustivat Keisarikunnan järjestystä. Vaikka Meranuksen kirkon jäseniä osallistui vastarintaan, kirkko sanoutui irti aseellisesta toiminnasta, ja periaatteessa hyväksyi Keisarikunnan järjestysvallan planeetan puolustuksen suhteen.

Aluksi koemielessä perustetut Meranuksen Kansallisen miliisin rykmentit käyttivät epävirallisina yksikkötunnuksinaan Meranuksen kirkon teksteistä ja opetuksista peräisin olevia termejä ja lausumia. Tätä kautta Meranuksen kirkon nykyinen vaikutus planeetan asevoimien ja taistelutahdon ylläpidolle on nähtävä positiivisena.

Yhteenveto

Meranuksen kirkon oppiin pohjautuvat opetukset ja näistä opetuksista johdetut kodifioidut säännöt ja kulttuurilliset toimintatavat eivät ole suorassa ristiriidassa Keisarikunnan päämäärien kanssa.

  • Päiväntasaajan kielletty vyöhyke sisältää säteilynlähteitä ja luultavasti Kirottua teknologiaa sekä harhaoppista informaatiota, joista paikallisen populaation on pysyttävä erossa.
  • Laajat luonnonpuistot paitsi ylläpitävät planeetan ruoantuotannolle olennaista ekologista tasapainoa, myös varaavat suurimman osan planeetasta myöhempää strategista käyttöä varten.
  • Kirkolle kertynyt ja edelleen kertyvä varallisuus tarjoaa selkeän ja pysyvän tallennusmuodon pääomalle, joka voidaan tarvittaessa vapauttaa Keisarikunnan päämäärien kanssa yhteensopivalla tavalla.
  • Kirkon säilyttämiseen ja huoltamiseen keskittynyt ideologia on Keisarikunnan päämääriin soveltuva ajattelutapa, jonka ylläpitäminen ja edistäminen meranuslaisten keskuudessa on suositeltavaa – ennen kaikkea, koska se pitää meranuslaiset kontrolloituina ja vähään tyytyväisinä.

Meranuksen tuotannon ja sivilisaation kehittämisen kannalta on toistaiseksi otollisempaa hyödyntää Meranuksen kirkon luomia keinoja ja joukkopsykologisia vaikutustapoja, kuin kokonaan poistaa ne ja istuttaa tilalle harhaton toimintatapa. Lisäksi on huomattava, että Meranuksen primitiivisen sivilisaation altistuminen Keisarikunnan sivilisaatiolle tulee oletettavasti luomaan otolliset olosuhteet Meranuksen kirkon opetusten muuttumiselle ja aktiiviselle muokkaukselle Keisarikunnan harhattomuutta vastaaviksi.

Esitetään, että Meranuksen kirkko luetaan Säännönmukaistettujen Harhaoppien kastiin.

Esitetään tilanteen suositeltavaksi tarkastusväliksi 66,5 standardivuotta (56 Meranuksen vuotta).

Page last modified on 2009-09-03 15:11

Mekanismin wiki is powered by pmwiki engine running with lt960.