Pathfinder Society -hahmot

Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Kepec

Valaanpyytäjä eteläisiltä saarilta

Male Human Ranger 6(+6hp) Barbarian 3 (Hurler, Elemental Kin)
Chaotic Neutral Medium Humanoid(human)
Player nightwun (38488-3)
Xp 25
Faction Sczarni
Prestige/Fame 18/37


Init +3
Senses Perception +12


AC 21 (rage 19), touch 17, flat-footed 21; (+7 armor, +3 Dex, +1 luck)
hp 77 (93)
Fort +12 (rage 14), Ref +12, Will +8 (rage +10)
Special Defenses Uncanny Dodge


Speed 30ft, with armor 20ft
Ranged Harpoon+16/+11 (1d8+9) x3 (+ MW + PB)
Ranged (rage, deadly aim, point-blank, reckless abandon, masterwork harpoon) Harpoon+18/+13 (1d8+19) x3
Melee Harpoon +7 (1d6+3) x2
Melee kukri 'catkiller' +15 (1d4+6) 18-20/x2
Ranged net +11 (entangle) x2
Special Attacks Point-Blank, Deadly Aim, Favores Enemy Animals +4, Evil Outsiders +2


Str 22, Dex 16, Con 12, Int 8, Wis 12, Cha 8
Base Atk +9; CMB +15; CMD 29
Feats Endurance, Two Handed Thrower, Exotic Wep. Prof. (harpoon), Pont Blank Shot, Precise Shot, Imp. Precise Shot, Quick Draw, Weapon Focus (harpoon), Deadly Aim
Skills (ACP -3) Climb +10 , Handle Animal +11 , Heal +5, Intimidate +3,Knowledge Dungeoneering +3, Knowledge Geography +3, Knowledge (nature) +3 , Perception +12, Profession (sailor) +14, Survival +5, Swim +15 )
Traits Strong Arm, Supple Wrist, +1 Will save
Languages Taldane
SQ Rage 9 rounds/day, Skilled Thrower, Animal Companion, Rage Power: Reckless Abandon, Favored Terrain: Water, Elemental Fury


On person Harpuunoita, Belt of Hurling, Jingasa, Agile brestplate +1, Cloak +3 Wealth
Encumbrance
---- Notes Kaikki kohtaamat eläimet on vermineitä! Dire-tiikerin turkki koristaa tulevan laivan hyttiä

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped