Päivitetty 25.5.2012


DEATH BY SWARM - Voice in the Void, 25.5.2012


Dwarf Inquisitor, favored class Inquisitor. Alignment LG, faction Silver Crusade
XP: 0, level 1
CPA/TPA: 0/0

Player Gastogh (6104-4)


Init. +1; Senses Perception +10, darkvision


AC 18, ff 17, touch 11. +4 vs giants
HP 11
Fort +4, Ref +1, Will +6.
+2 all saves vs. spells and spell-like abilities


Speed 20 ft.


Melee: club: +1, d6+1, x2
Ranged: acid splash: ranged touch +1, d3 acid, x2
Judgement 1/day: Healing (fast healing 1)


Str 13, Dex 12, Con 14, Int 14, Wis 18, Cha 6
BAB +0; CMB +1; CMD 13, +4 vs. bull rush and trip
Traits & Feats

 • Ease of faith (faith trait): You gain a +1 bonus on Diplomacy checks, and Diplomacy is always a class skill for you.
 • Extremely fashionable (equipment trait): Whenever you are wearing clothing and/or jewelry worth at least 150 gp (and not otherwise covered in gore, sewage, or other things that mar your overall look), you gain a +1 trait bonus on Bluff, Diplomacy, and Intimidate checks. One of these skills (your choice) is a class skill for you.
 • (lvl 1) Alertness

Skills, ACP -6

 • Bluff 8 [1], +1 when wearing clothing and/or jewelry worth at least 150 gp
 • Diplomacy 9 [1], +1 when wearing clothing and/or jewelry worth at least 150 gp
 • Intimidate 9 [1], +1 when wearing clothing and/or jewelry worth at least 150 gp
 • Knowledge (dungeoneering) 6 [1], +4 when identifying monster abilities/weaknesses
 • Knowledge (nature) 6 [1], +4 when identifying monster abilities/weaknesses
 • Knowledge (religion) 6 [1], +4 when identifying monster abilities/weaknesses
 • Perception 10 [1], +2 unusual stonework, notice secret doors w/in 10 ft. without looking
 • Sense motive 11 [1]

Languages Common, Dwarven, Kelesh, Osiriani

Special qualities and class abilities

 • Greed: Dwarves receive a +2 racial bonus on Appraise skill checks made to determine the price of nonmagical goods that contain precious metals or gemstones.
 • Hatred: Dwarves receive a +1 bonus on attack rolls against humanoid creatures of the orc and goblinoid subtypes due to special training against these hated foes.
 • Hardy: Dwarves receive a +2 racial bonus on saving throws against poison, spells, and spell-like abilities.
 • Stability: Dwarves receive a +4 racial bonus to their Combat Maneuver Defense when resisting a bull rush or trip attempt while standing on the ground.
 • Stonecunning: Dwarves receive a +2 bonus on Perception checks to potentially notice unusual stonework, such as traps and hidden doors located in stone walls or floors. They receive a check to notice such features whenever they pass within 10 feet of them, whether or not they are actively looking.
 • Monster Lore (Ex): The inquisitor adds her Wisdom modifier on Knowledge skill checks in addition to her Intelligence modifier, when making skill checks to identify the abilities and weaknesses of creatures.
 • Stren Gaze (Ex): Inquisitors are skilled at sensing deception and intimidating their foes. An inquisitor receives a morale bonus on all Intimidate and Sense Motive checks equal to 1/2 her inquisitor level (minimum +1).
 • Charm of Wisdom (Ex): You use your Wisdom modifier instead of your Charisma modifier when making Bluff, Diplomacy, and Intimidate checks. (Conversion Inquisition)
 • Judgements: 1/day. (At 1st level, an inquisitor can use this ability once per day. At 4th level and every three levels thereafter, the inquisitor can use this ability one additional time per day. Once activated, this ability lasts until the combat ends, at which point all of the bonuses immediately end. The inquisitor must participate in the combat to gain these bonuses. If she is frightened, panicked, paralyzed, stunned, unconscious, or otherwise prevented from participating in the combat, the ability does not end, but the bonuses do not resume until she can participate in the combat again.) Healing: fast healing 1.

Spells:

0: Acid splash, Detect magic, Read magic, Sift
1: 2/day. Cure light wounds, Comprehend languages


Equipment

 • club, 0 gp, 3 lbs
 • scale mail, 50 gp, 30 lbs
 • heavy wooden shield, 7 gp, 10 lbs
 • (Modified) Pathfinder's kit, 60 gp, 22 lbs. (masterwork backpack, bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, trail rations (7), whetstone)
 • Explorer's outfit, 0 gp, 8 lbs
 • Silk rope 50 ft., 10 gp, 5 lbs

Money: 23 gp
total weight 78 lbs
carrying capacity: light: 58 lbs. or less, medium: 59-116 lbs., heavy: 117-175 lbs.


History Kurefa on Cheliaxissa varttunut kääpiö, joka syntyi vanhaan mutta pieneen ja marginalisoituneeseen aatelissukuun ja aikuisiässä muutti Absalomiin. Kotimaassaan hän turhautui paikallisen yläluokan häikäilemättömään oman edun tavoitteluun, ja katkeroitui omaan kyvyttömyyteensä vedota tällaisten yksilöiden omaantuntoon, menettäen uskonsa kykyynsä vaikuttaa niin tärkeisiin ja syvällisiin asioihin. Tämä oli hänelle onni onnettomuudessa, sillä jos hänet olisi koettu oikeaksi uhaksi, Cheliaxin drakoninen tapa vaientaa toisinajattelijat olisi todennäköisesti koitunut hänen kohtalokseen jo kauan sitten.

Kurefa on mieltynyt filosofiseen keskusteluun ja otti nuoruudessaan osaa moninaisiin väittelyihin yhteiskunnasta, laista, järjestyksestä, sorrosta, yhteistyöstä ja altruismista, mutta epäonnekseen hän on yleisesti ottaen hiljainen ja arka, sekä kaiken kukkuraksi juro jopa kääpiöksi. Hän on ruma ja hänen äänensä yleensä lattea monotoni, ja hän hyvin tietoinen siitä, ettei keskustelussa pystyisi hurmaamaan ketään omalle puolelleen. Tästä syystä hän on tottunut vetoamaan väittelyssä ennen kaikkea totuuteen (sikäli kuin hän sen ymmärtää) ja rakentamaan argumenttinsa parhaalle ymmärrykselleen maailmasta, ei kyvylleen myydä toisille epätosia väitteitä kultakurkkuisin sanankääntein.

Kurefa päättyi polunnäyttäjäksi löydettyään sieltä yhteisön, jossa voi keskustella vapaasti. Sieltä hän löysi myös nuoruudessaan jo hylänneen toivon paremmasta - siitä, että asioihin voi oikeasti vaikuttaa, olkoonkin mittakaava kuinkakin pieni. Häneen vetosi erityisesti Hopearistiretken tapa suhtautua asioihin; lakiin ja järjestykseen tottuneelle Kurefalle Andoranin salakähmäinen ja kumouksellinen agenda oli mahdoton sisäistää täysin, vaikka siitä hyviä puolia löytyikin.


Played scenarios 1. Voice in the Void


Land of origin: Taldor
Ethnicity: Chelaxian
Nationality: Absalomite
Religion: Erastil
Age: 68
Height: 4'2"
Weight: 185 lbs
Eyes: brown
Hair: black

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped