Conditions:
-1 negative levels

Inspired Rage effects:
At the start of each ally’s turn in which they can hear the raging song, the skald’s allies must decide whether to accept or refuse its effects. Unconscious allies automatically accept the song. When starting an inspired rage, the skald chooses which rage powers (if any) to add to the song, and all affected allies gain the benefit of these rage powers

 • +2 morale str and con
 • +2 morale will saves
 • -1 AC
 • Cannot use any Charisma-, Dexterity-, or Intelligence-based skills (except Acrobatics, Fly, Intimidate, and Ride) or any ability that requires patience or concentration
 • Good for What Ails You (Ex): While raging, the barbarian who takes a drink of alcohol may attempt a new saving throw against one of the following conditions that may be affecting her: blinded, confused, dazzled, deafened, exhausted, fatigued, frightened, nauseated, panicked, shaken, or sickened. If she succeeds at the save, the effect is suppressed for the duration of the rage. She also may attempt a new saving throw if poisoned; a successful save counts against those required for a cure, but a failed save has no ill effect.
 • Strength Surge (Ex): The barbarian adds her barbarian level on one Strength check or combat maneuver check, or to her Combat Maneuver Defense when an opponent attempts a maneuver against her. This power is used as an immediate action. This power can only be used once per rage.

 • Age: ?
 • Height: 4' 10" (147cm)
 • Weight: 150lb (68kg)
 • Fur color: Brown and gray

Male Ratfolk0 Skald 6
Lawful Neutral Small Humanoid (ratfolk)
Player Feuran


Init +4 (+4 dex)
Senses Perception +0 (-2 sight/sound), Low-light vision, Scent 30'


AC 20, touch 15, flat-footed 16; (+5 armor, +4 Dex, +1 size)
HP 59 (level x (con2 + 1) + 8 + 7 + 5 + 7 + 8 + 6)
Fort +7 (con +2, class +5, resistance +0)
Ref +7 (dex +4, class +1, resistance +0, trait +1)
Will +5 (wis +0, class +5, resistance +0)
Special Defenses

 • Unnatural
  • +2 dodge bonus to AC against animals
 • Roll With It
  • 1/day negate critical hit from giant's weapon or slam attack (must be able to react)
 • Well-Versed
  • +4 bonus on saving throws against bardic performance and all sonic or language-dependent effects.
 • Uncanny Dodge
  • Cannot be caught flat-footed, nor does he lose his Dex bonus to AC if the attacker is invisible.

Speed 30ft, with armor 20ft
Melee two-handed PA Nodachi +6 (1d8+6)..........RAGE +7 (1d8+7), 18-20/x2
Melee two-handed PA Sansetsukon +6 (1d8+6)..........RAGE +7 (1d8+7), 19-20/x2
Melee two-handed PA Tri-point double-edged sword +6 (1d8+6)..........RAGE +7 (1d8+7), /x3
Special Attacks PA Tailblade, ratfolk +6 (1d2+4)..........RAGE +7 (1d2+5), /x3
Special Attacks PA Tailblade, ratfolk (secondary attack) +1 (1d2+3)..........RAGE +2 (1d2+4), /x3


Spells known
1st: 5/day: Saving Finale, Feather Fall, Cure Light Wounds, Liberating Command
2nd: 4/day: Heroism, Invisibility, Cacophonous Call, Silence
Cantrips: Detect Magic, Read Magic, Message, Light, Open/Close, Mage Hand


Str 15 Dex 18 Con 14 Int 15 Wis 11 Cha 14
Base Atk 4; CMB 5; CMD 19
Feats


Skills ACP (-3), skill points per level (8)
Acrobatics +11[4], Climb +9[4], Diplomacy = Oratory (-4 against animals), Disable Device +5[1], Escape Artist +8[1], Knowledge(arcana) +11[3], Knowledge(dungeoneering) +9[1], Knowledge(engineering) +9[1], Knowledge(geograpgy) +9[1], Knowledge(history) +9[1], Knowledge(local) +13[5], Knowledge(nature) +9[1], Knowledge(nobility) +9[1], Knowledge(planes) +9[1], Knowledge(religion) +9[1], Linguistics +6[1], Perform(oratory) +11[6], Sense Motive = Oratory, Sleight of Hand +10[2], Spellcraft +11[6], Swim +6[1], Use Magic Device +11[6]
Traits Roll With It, Child of the Streets
Languages Common, Draconic (int), Orc (int), Giant (linguistics)
RSQ Cheek Pouches1 Unnatural2 Scent3 Surface Sprinter4
SQ Bardic Knowledge, Raging Song (Inspired Rage +2), Well-Versed, Versatile Performance (Oratory) -> Diplomacy and Sense Motive, Song of Marching, Rage Power (Good for What Ails You), Uncanny Dodge, Spell Kenning 1/day, Song of Strength, Rage Power (Strength Surge)


On person
In backpack Kit, Druid's
Wealth 140 - 135 = 5gp
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands:
Miscs:
Ioun Stones:
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (x lb. light/x lb. medium/x lb. heavy)


Wondrous Items

 • Head
 • Headband
 • Face/Eyes
 • Neck
 • Shoulders
 • Chest
 • Body
 • Armor Kikko
 • Belt +2 dex
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0 +2 Dexterity, +2 Intelligence, –2 Strength: Ratfolk are agile and clever, yet physically weak.
 • 1 Some ratfolk have developed stretchy cheek pouches that they can use to hold and carry small loads up to 1 cubic foot in volume and 10 pounds in weight, such as light weapons, potions, scrolls, and similar objects. Such a ratfolk can transfer a held object to his cheek pouches or extract an object from his cheek pouches as a swift action. As a move action that provokes an attack of opportunity, the ratfolk can instead massage all of the items held in the cheek pouches onto the ground in the square it occupies. As long as the ratfolk has at least one object in its cheek pouches, its speech is difficult to understand, and it has a 20% spell failure chance when casting spells with verbal components. This racial trait replaces swarming.
 • 2 Some ratfolk unnerve normal animals, and train to defend themselves against the inevitable attacks from such creatures. These ratfolk take a –4 penalty on all Charisma-based skill checks to affect creatures of the animal type, and receive a +2 dodge bonus to AC against animals. An animal’s starting attitude toward ratfolk is one step worse than normal. This racial trait replaces rodent empathy.
 • 3 Some ratfolk have much more strongly developed senses of smell, instead of keen eyes and ears. These ratfolk have the scent ability, but take a –2 penalty on all Perception checks based primarily on sight or hearing. This racial trait replaces tinker.
 • 4 Some ratfolk spend as much time as they can aboveground and become very fast runners. This comes at the cost of their night vision, which becomes less acute after years of sunlight. These ratfolk gain low-light vision and have a base speed of 30 feet. This racial trait replaces darkvision and slow speed.

Background

Mestari Tikku tunnetaan viisaana ja älykkäänä senseinä. Hän on erittäin taitava kamppailulajeissa ja erityisesti ninjutsussa. Mestari Tikku on lähes aina rauhallinen, ja jopa suuttuessaan hän kykenee pidättäytymään huutamisesta. [1] Tikku on asunut lähes koko ikänsä laajoissa ja sokkeloisissa luolastoissa muun rottaväen kanssa. Hän ei kuitenkaan syntynyt luolastoissa vaan saapui niihin hyvin nuorena ”ulkopuolelta”, mikä oli ennenkuulumatonta näin syrjässä asuvalle rottaväkiyhteisölle. Tikku ansaitsi muun rottaväen luottamuksen älykkyytensä ja vahvan luonteensa ansiosta. Eräänlaisen mielen ja kamppailulajien kouluttajan roolin omaksumisen myötä Tikkua alettiin todella kunnioittaa ja häntä ansaitsi yhteisön keskuudessa nimityksen Mestari.

Tikku on rottaväkiyhteisönsä vanhimpia eikä hänellä ole tunnettuja sukulaisia. Hän on rodukseen isokokoinen ja menneisyydestään harvasanainen. Asetelma on ollut omiaan synnyttämään huhuja näin syrjässä asuvan yhteisön keskuudessa. Suosituimman huhun mukaan Tikku olisi alkujaan syntynyt ihmiseksi, mutta lapsuudessaan joutunut kosketuksiin vaarallisten alkemistin aineiden kanssa ja mutatoitunut rottamieheksi. Kunnioitetulta Tikulta kukaan ei ole väitettä suoraan uskaltanut kysyä ja epäsuorat tiedustelut hän sivuuttaa kryptisillä mietelauseilla.

Vuosia sitten örkit löysivät yhden luolaston monista sisäänkäynneistä ja siitä lähtien rottaväki on joutunut taistelemaan puolustussotaa jatkuvia hyökkäyksiä vastaan. Yhteisö ostaa itselleen aikaa romahduttamalla örkkien löytämiä sisäänkäyntejä ja kaivamalla uusia muualle, mutta tulevaisuus näyttää kokoajan synkemmältä. Tämän takia syrjäinen ja muita rotuja välttelevä rottaväkiyhteisö on päättänyt lähettää Mestari Tikun lähettilääksi ja tiedustelijaksi luomaan suhteita läheisiin kyliin avun ja puolustusyhteistyön toivossa.

[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Tikku

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped