Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Sisko

Vuh

Animal Companion(Wolf) 2 (3 HD)
'Master Alva of Mirrah


Init +2
Senses Perception +1, Low-light Vision, Scent


hp 15(2d8+2*2+2)
AC 18, touch:12, Flat:16 ; (+2 natural, +4 armor, +2 dex)
Fort+5, Ref+5 , Will+2
Special Defenses


Speed 50 ft
Melee Bite +3 1d6+1+trip
Melee, PA Bite +2 1d6+4+trip
Special Attacks


Str 13, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +2 ; CMB +3; CMD 15
Feats Light Armor Proficiency, Power Attack, Toughness
Skills Climb +3 (1), Acrobatics +4 (1), Swim +3 (1)
Tricks Attack(x2), Heel, Flank, Menace, Seek, Sneak, Combat Trained
SQ Link

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped