Averax Pedonsyöjä

Male Advanced Manticore Ranger 7
Lawful Evil Large Magical Beast


Init +4/+6
Senses Low-light vision, Scent, Perception +23/+25


AC 27, touch 12, flat-footed 24; (+7 armor, +3 Dex, -1 size, +8 Natural Armor)
hp 198
Fort 17, Ref 13, Will 8
Special Defenses N/A


Speed 30 ft. / 20 ft. with armor, fly 50 (clumsy) / 35 with armor
Melee Bite +22/+19, 2d6+9/+15 dmg, x2 critical, bludgeoning+piercing+slashing.
Melee 2 Claws +22/+19, 1d10+9/+15 dmg, x2 critical, bludgeoning & slashing.
Ranged 4 Spikes +18, 1d6+9, range 180 ft., piercing.
Special Attacks Favored Enemy (Magical Beast) +2, Outsider (Good) +4


Spells known
1st level (3/day) - Usually prepped Anticipate Peril, Compel Hostility, Longstrider


Str 28, Dex 18, Con 26, Int 11, Wis 20, Cha 15
Base Atk 13; CMB 23; CMD 37 (41 vs. trip)
Feats Flyby Attack, Hover, Weapon Focus (Spikes), Intimidating Prowess, Rending Claws, Outflank, Endurance, Toughness, Eldritch Claws, Improved Natural Attack (Bite)
Skills Fly +13 (13 ranks), Intimidate +24 (10 ranks), Knowledge (arcana) +6 (3 ranks), Knowledge (nature) +4 (1 rank), Linguistics +3 (3 ranks), Perception +23/+25 (11 ranks), Stealth +7 (8 ranks), Survival +19/+15 (2 ranks)
Languages Common, infernal, draconic, goblin
SQ Low-light vision, Scent, Racial bonus +4 to track, Spikes (standard action shoots 4 spikes [seperate attack rolls], targets must be within 30 ft. of each other, max 24 spikes in 24 hours), Favored Enemy - Magical Beast +2, Track, Wild Empathy, Combat Style - Natural Weapons', Favored Terrain - Forest +2, Hunter's Bond, Favored Enemy - Outsider (Good) +4.


On person +1 Steel Lamellar (70 lbs.), Belt of Giant Strength +2 (1 lbs.), Unholy Amulet of Mighty Fists (-), Holly and Mistletoe (-), Spell Component Pouch (2 lbs.)
Encumbrance Too strong for that bs


Averax eleli Caer Bryrissä Abaddonin Sarven läheisyydessä kun Rin saapui tämän luokse ehdottamaan liittolaisuutta. Averax oli tarpeeksi vakuuttunut Rinin osaamisesta suostuakseen kokeilemaan liittolaisuutta, mutta ei missään nimessä halua että häntä kohdellaan lemmikkinä tai eksoottisena ratsuna.
Asmodeuksen Yhdeksännen Solmun toiminta vakuutti Averaxin tarpeeksi että tämä seurasi ryhmää Ghastenhalliin, tosin Averax jäi oleskelemaan kaupungin ulkopuoliseen metsään. Averaxin ja Rinin kumppanuus tuntuu syvenevän.
Averax on rentoutunut sen verran koko Yhdeksännen Solmun kanssa että suostuu tekemään asioita kuten jäämään vahtimaan dominoitua velhoa moneksi viikoksi ja opiskelemaan samalla vähän uusia kieliä.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped