Averax Pedonsyöjä

Male Advanced Manticore Ranger 3
Lawful Evil Large Magical Beast


Init +3
Senses Low-light vision, Scent, Perception +21


AC 27, touch 12, flat-footed 24; (+7 armor, +3 Dex, -1 size, +8 Natural Armor)
hp 127
Fort 16, Ref 11, Will 8
Special Defenses N/A


Speed 30 ft. / 20 ft. with armor, fly 50 (clumsy) / 35 with armor
Melee Bite +17, 1d8+9 dmg, x2 critical, bludgeoning+piercing+slashing.
Melee 2 Claws +17, 1d10+9 dmg, x2 critical, bludgeoning & slashing.
Ranged 4 Spikes +13, 1d6+7, range 180 ft., piercing.
Special Attacks Favored Enemy (Magical Beast) +2


Spells known
None yet


Str 28, Dex 17, Con 26, Int 11, Wis 20, Cha 15
Base Atk 9; CMB 19; CMD 32 (36 vs. trip)
Feats Flyby Attack, Hover, Weapon Focus (Spikes), Intimidating Prowess, Rending Claws, Outflank, Endurance
Skills Fly +8 (9 ranks), Intimidate +15 (1 rank), Knowledge (arcana) +6 (3 ranks), Knowledge (nature) +4 (1 rank), Perception +21 (9 ranks), Stealth +1 (3 ranks), Survival +9/+14 (1 rank)
Languages Common
SQ Low-light vision, Scent, Racial bonus +4 to track, Spikes (standard action shoots 4 spikes [seperate attack rolls], targets must be within 30 ft. of each other, max 24 spikes in 24 hours), Favored Enemy - Magical Beast +2, Track, Wild Empathy, Combat Style - Natural Weapons', Favored Terrain - Forest +2.


On person +1 Steel Lamellar (70 lbs.), Belt of Giant Strength +2 (1 lbs.), Unholy Amulet of Mighty Fists (-)
Encumbrance Too strong for that bs


Averax eleli Caer Bryrissä Abaddonin Sarven läheisyydessä kun Rin saapui tämän luokse ehdottamaan liittolaisuutta. Averax oli tarpeeksi vakuuttunut Rinin osaamisesta suostuakseen kokeilemaan liittolaisuutta, mutta ei missään nimessä halua että häntä kohdellaan lemmikkinä tai eksoottisena ratsuna.
Asmodeuksen Yhdeksännen Solmun toiminta vakuutti Averaxin tarpeeksi että tämä seurasi ryhmää Ghastenhalliin, tosin Averax jäi oleskelemaan kaupungin ulkopuoliseen metsään. Averaxin ja Rinin kumppanuus tuntuu syvenevän.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped