Randall Corvinus
Male human ranger (sable company marine, urban ranger) 7 (Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Combat, Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 129)
N Medium humanoid (human), -1 Negative levels
Init +2; Senses Perception +11


Defense


AC 17, touch 13, flat-footed 14 (+4 armor, +3 Dex)
hp 59 (7d10+14)
Fort +8, Ref +8, Will +4


Offense


Speed 40 ft.; push through
Melee +1 cold iron bastard sword +8/+3 (1d10+11/19-20) or
:mwk silver lucerne hammer +8/+3 (1d12+10) or
:unarmed strike +7/+2 (1d3+7 nonlethal)
Ranged mwk composite longbow +10/+5 (1d8+3/×3)
Space 5 ft.; Reach 5 ft. (10 ft. with masterwork silver lucerne hammer)
Special Attacks combat style (archery), favored enemies (evil outsiders +2, humans +4)
Ranger (Sable Company Marine, Urban Ranger) Spells Prepared (CL 4th; concentration +6)
:2nd—hunter's eye[APG]
:1st—gravity bow[APG], lead blades[APG]


Statistics


Str 17, Dex 16, Con 14, Int 8, Wis 14, Cha 8
Base Atk +7; CMB +7; CMD 22
Feats Deadly Aim, Exotic Weapon Proficiency (bastard sword), Favored Defense (Humans +2)APG, Point-Blank Shot, Power Attack, Precise Shot, Quick Draw, Rapid Shot
Traits armor expert, personal addiction
Skills Acrobatics +9 (+13 to jump), Appraise -2, Bluff -2, Climb +8, Diplomacy -2, Disable Device +15, Disguise -2, Escape Artist +2, Fly +2, Heal +6, Intimidate +4, Knowledge (dungeoneering) +3, Knowledge (geography) +3, Knowledge (local) +5, Perception +11, Ride +9, Sense Motive +1, Stealth +11, Survival +5, Swim +8
Languages Common
SQ favored community (Korvosa +2), hunter's bond (hippogriff named Elsa), track +3, trapfinding +3, wild empathy +6
Combat Gear +1 arrows (18), potion of cure light wounds, potion of cure moderate wounds, potion of invisibility (2); Other Gear mwk chain shirt, mwk buckler, +1 cold iron bastard sword, arrows (40), mwk composite longbow (+3 Str), mwk silver lucerne hammerAPG, boots of striding and springing, cloak of resistance +1, elixir of vision (1), headband of inspired wisdom +2, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), masterwork backpackAPG, masterwork thieves' tools, mess kitUE, pot, torch (5), trail rations (3), waterskin, 176 gp


Tracked Resources


+1 arrows - 3/18
Arrows - 0/40
Elixir of vision - 0/1
Potion of cure light wounds - 0/1
Potion of cure moderate wounds - 0/1
Potion of darkvision - 0/1
Potion of invisibility - 0/2
Torch - 0/5
Trail rations - 0/3


Special Abilities


Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks vs. them.
Deadly Aim -2/+4 Trade a penalty to ranged attacks for a bonus to ranged damage.
Favored Community (Korvosa +2) (Ex) +2 to rolls when in korvosa terrain.
Favored Defense: Favored Enemy (Humans) +2 You can add half your favored enemy bonus as a Dodge bonus to AC and CMD.
Favored Enemy (Evil Outsiders +2) (Ex) +2 to rolls vs. evil outsiders foes.
Favored Enemy (Humans +4) (Ex) +4 to rolls vs. humans foes.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Power Attack -2/+4 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Precise Shot You don't get -4 to hit when shooting or throwing into melee.
Push Through (Ex) Not slowed by difficult terrain within a favored community, and may move through citizen's spaces as allies.
Quick Draw Draw weapon as a free action (or move if hidden weapon). Throw at full rate of attacks.
Rapid Shot You get an extra attack with ranged weapons. Each attack is at -2.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Track +3 Add the listed bonus to Survival checks made to track.
Trapfinding +3 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.
Wild Empathy +6 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.


Optional Sources
Advanced Player's Guide

Randall on Majikin ikätoveri, ystävä nuoruudesta aina aikuisikään. Randall on paikallista cheliaxlaista-verta, harteikas ja tehokas kaveri. Olikin luonnollista että hän aikuisiällä hakeutui militantti alalle. Jopa paikka Sable Companyyn oli aukeamassa, mutta vaikka vahva kuin härkä niin Randall ajautui eräänä vapaa iltana huonoon seuraan. Vasta viikkoa myöhemmin Majik löysi Randalin laitakujalta syvistä shiver-huuruista. Potkuthan sieltä Sable Companystä tulivat ja kaveri jäi muutenkin kovin oudoksi, tyhjäksi ja levottomaksi. Majikin tuella hän on kuitenkin selvinnyt jokseenkin siitä inhimillisestä ja ammatillisesta mahalaskusta. Randalilla on kuitemnkin pakkomielle - tuommoset paskat aineet tulee poistaa kaduilta! Kun omissa tutkimuksissa selvisi, että muuan Gaedryn Lamm myy lähestulkoon kaiken shiverin lähistöllä, oli turhautuneelle nuorelle miehelle selvä kuka ensimmäisenä saisi tuta omatoimista oikeutta..

Isä Aaron työskentelee Abadarin kirkon kirjanpitäjänä. Äitinsä Maethilda työskentelee orpokodissa. Yhdessä rakkaat vanhemmat vuokraavat aavistuksen hulttiolle pojalleen pientä kaupunkiasuntoa.

Build plan
Archtype: Sable Company Marine

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped