Itse olen tehnyt niin, että jokainen loitsu, feat, skill yms. on omalla rivillään ja jokaisella on linkki d20pfsrd:n vastaavaan asiaan, esimerkiksi:

1st (3/day) — Acid Arrow, Comprehend Languages
Feats Power Attack, Dodge
Skills Appraise +4 (1), Craft (alchemy) +4 (1),
Tällä tavoin asiat ovat edes jonkinlaisessa järjestyksessä muokkausruudussa, ja linkit eivät huku sotkuun.

-Deus

Summer

LG ?? Paladin(Irori) 2 / Monk 3
Humanoid(human)


Init +4
Senses Perception +6


AC 14, touch 14, flat-footed 12 (+2 Dex, +2 wisdom)
with Mage Armor 18, touch 14, flat-footed 16
as above+smite 20, touch 16, flat-footed 18
hp 32(2d10+2d8+4*1+2)
Fort +8, Ref +10, Will +9 ; evasion
Special Defenses Snake Style(immediate, AC=1d20+15)


Speed 30ft (40 ft with Longstrider)
Unarmed Strike, PA +6 1d6+8, PA, B/P
Flurry of Blows +6/+6 1d6+4/1d6+4, B/P
Flurry of Misses +4/+4 1d6+8/1d6+8, B/P
Special attacks Smite Evil (1/day, +2/+2), Stunning Fist(3/day, DC 14), Lay on Hands(3/day, 1d6)


Str 18, Dex 14, Con 12, Int 7, Wis 14, Cha 14
Base Atk +4; CMB +7; CMD 21(23 with smite)
Feats Power Attack, Skill Focus:Sense Motive, IUS, Improved Grapple, Snake Style, Combat Reflexes
Skills Acrobatics +5 (1), Climb +8 (1), Diplomacy +6 (1), Knowledge:Religion +6 (5), Knowledge: Local +3 (5), Perception +6 (1), Sense Motive +13/+15 (5, snake style), Stealth +5 (1), Swim +8 (1)
Traits Reactionary, Moar reflexes(katso nimi joskus)
Languages Taldane, Vuddran
SQ Human Traits with Focused Study


On person Traveler's outfit (5), Shortbow, 50xAl.S-blanched C.I arrows, 5x Acid Flask, Wand of Mage Armor, Cloak of Resistance +1
In Backpack (5) Pathfinder Kit, Dungeroneering Kit, Grappling Hook, 5x Acid Flask (5), Cold Weather Outfit, Hot Weather Outfit
Spring-loaded to wrist sheaths Oil of Mage Armor, Wand of CLW
Wealth ??? gp
Encumbrance


Saves Fort (+2goodsave+5*0,5+1cloak+1ability+2cha)=8, Ref (+2goodsave+3*0,5+2*0,33+1cloak++2dex+2cha+1trait)=10, Will (+2goodsave+5*0,5+1cloak+2wis+2cha)=9


Levelling plan:
1. Paladin 1, Skill Focus:Sense Motive(focused study), Power Attack
2. Monk 1, Improved Grapple(monk), IUS(monk)
3. Paladin 2, Snake Style
4. Monk 2, Str +1(18), Combat Reflexes(monk)
5. Monk 3, Toughness
6. Champion of Irori 1
7. Champion of Irori 2, Snake Fang
8. Champion of Irori 3, Int +1(8), Skill Focus:Acrobatics/Diplomacy(focused study)
9. Champion of Irori 4, Snake Sidewind
10. Champion of Irori 5
11. Champion of Irori 6, Improved Critical(Unarmed Strike), Skill Master(Sense Motive, Diplomacy/Acrobatics)
---- Ulkonäkö

Biografia

Persoonallisuus\\

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped