TARA AINEIAS

Tara Aineias
Ystävä ja laulaja,
hengen nostattaja

4687AR - 4708AR

Female Half-Celestial Human (Varisian) Bard 10
CG Medium outsider (humanoid, human, native)
Init +8; Senses darkvision 60 ft.; Perception +13


Defense


AC 23, touch 16, flat-footed 18 (+6 armor, +4 Dex, +1 natural, +1 deflection, +1 dodge)
hp 62 (10d8)
Fort +3 (+4 bonus vs. poison effects), Ref +11, Will +7; +1 morale vs. fear, +4 vs. bardic performance, sonic, and language-dependant effects
DR 5/magic; Immune disease; Resist acid 10, cold 10, electricity 10; SR 22


Offense


Speed 30 ft., fly 60 ft. (good)
Melee +1 flaming scorpion whip +13/+8 (1d4+4+1d6 fire)
Special Attacks bardic performance, bardic performance: countersong, bardic performance: dirge of doom, bardic performance: distraction, bardic performance: fascinate, bardic performance: inspire competence, bardic performance: inspire courage, bardic performance: inspire greatness, bardic performance: suggestion, smite evil
Spell-Like Abilities
:3/day—protection from evil
:1/day—aid, bless, cure serious wounds, detect evil, dispel evil, holy smite, neutralize poison, remove disease
Bard Spells Known (CL 10th; concentration +15):
4th (2/day)—dimension door, legend lore
3rd (4/day)—good hope, haste, slow (DC 18), confusion (DC 18)
2nd (5/day)—tongues, heroism, gallant inspiration (DC 17), honeyed tongue, steal voice (DC 17)
1st (7/day)—vanish, liberating command, saving finale (DC 16), cure light wounds, timely inspiration (DC 16)
0 (at will)—summon instrument, detect magic, light, message, read magic, spark (DC 15)


Statistics


Str 16, Dex 18, Con 10, Int 20, Wis 12, Cha 20
Base Atk +7; CMB +11; CMD 26
Feats Dodge, Flyby Attack, Improved Initiative, Lingering Performance, Voice of the Sibyl, Weapon Finesse
Traits aspiring bard, extremely fashionable
Skills Acrobatics +19, Appraise +18, Bluff +18, Climb +2, Diplomacy +19, Disable Device +15, Disguise +10, Escape Artist +16, Fly +19, Intimidate +19, Knowledge (arcana) +17, Knowledge (dungeoneering) +14, Knowledge (engineering) +14, Knowledge (geography) +14, Knowledge (history) +14, Knowledge (local) +14, Knowledge (nature) +14, Knowledge (nobility) +14, Knowledge (planes) +14, Knowledge (religion) +14, Linguistics +18, Perception +13, Perform (dance) +19, Perform (oratory) +19, Perform (sing) +9, Perform (string instruments) +9, Ride +3, Sense Motive +19, Sleight of Hand +10, Spellcraft +18, Stealth +21, Swim +3, Use Magic Device +18
Languages Azlanti, Celestial, Common, Draconic, Dwarven, Elven, Giant, Goblin, Hallit, Infernal, Kelish, Osiriani, Shoanti, Skald, Thassilonian, Tien, Varisian
SQ +4 to fortitude saves vs poison, bardic knowledge, jack of all trades: trained skills, lore master, versatile performance abilities (dance, oratory), well versed
Combat Gear Ring of blinking, Wand of Blink, Wand of Cure Light Wounds, Wand of Freedom of Movement, Wand of Remove Disease, Wand of Remove Paralysis, Wand of Restoration, Lesser, Wand of Shield; Other Gear +2 Glamered Chain shirt, +1 Flaming Scorpion whip, Bag of holding I (empty), Cloak of elvenkind, Ring of protection +1, Spell component pouch, Thieves' tools, masterwork, 15 GP


Special Abilities


+4 to Fortitude saves vs Poison You get +4 to Fortitude saves against Poison effects.
Aid (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

+1 on attack rolls and saves against fear, 1d8 temporary hp +1/level (max +10).
Aspiring Bard (Perform [dance]) You gain a +1 trait bonus to one category of Perform checks and a +2 trait bonus to any Knowledge (local) checks that deal with the Oppara music scene.
Bardic Knowledge +5 (Ex) Add +5 to all knowledge skill checks.
Bardic Performance (move action) (27 rounds/day) Your performances can create magical effects.
Bardic Performance: Countersong (Su) Counter magical effects that depend on sound.
Bardic Performance: Dirge of Doom (Su) Enemies within 30' are shaken.
Bardic Performance: Distraction (Su) Counter magical effects that depend on sight.
Bardic Performance: Fascinate (4 targets) (DC 20) (Su) One or more creatures becomes fascinated with you.
Bardic Performance: Inspire Competence +3 (Su) +2 competence bonus for one ally on a skill check.
Bardic Performance: Inspire Courage +2 (Su) Morale bonus on some saving throws, attack and damage rolls.
Bardic Performance: Inspire Greatness (1 allies) (Su) Grants allies 2 bonus hit dice, +2 to attacks and +1 to fort saves.
Bardic Performance: Suggestion (DC 20) (Sp) Make a Suggestion to one Fascinated creature.
Bless (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Allies gain +1 on attack rolls and +1 on saves against fear.
Cure Serious Wounds (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Cures 3d8 damage +1/level (max +15).
Damage Reduction (5/magic) You have Damage Reduction against all except Magic attacks.
Damage Resistance, Acid (10) You have the specified Damage Resistance against Acid attacks.
Damage Resistance, Cold (10) You have the specified Damage Resistance against Cold attacks.
Damage Resistance, Electricity (10) You have the specified Damage Resistance against Electricity attacks.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Detect Evil (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Reveals creatures, spells, or objects of selected alignment.
Dispel Evil (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

+4 bonus against attacks by evil creatures.
Flight (60 feet, Good) You can fly!
Flyby Attack You can take a standard action during your move action while flying.
Holy Smite (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Damages and blinds evil creatures.
Immunity to Disease You are immune to diseases.
Jack of All Trades: Trained skills (Ex) You may use all skills untrained.
Lingering Performance Bardic Performances last 2 rds after you stop concentrating.
Lore Master (1/day) (Ex) Take 10 on knowledge checks, and 1/day take 20 as a standard action.
Neutralize Poison (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Immunizes subject against poison, detoxifies venom in or on subject.
Protection From Evil (3/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

+2 to AC and saves, counter mind control, hedge out elementals and outsiders.
Remove Disease (1/day) (Sp) Granted by Half-Celestial heritage.

Cures all diseases affecting subject.
Ring of blinking On command, this ring makes the wearer blink, as with the blink spell.

Construction Requirements: Forge Ring, blink; Cost 13,500 gp
Smite Evil (1/day) (Su) +5 to hit, +10 to damage, +5 deflection bonus to AC when used.
Spell Resistance (22) You have Spell Resistance.
Versatile Performance (Dance) +19 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Dance skill for Acrobatics or Fly checks
Versatile Performance (Oratory) +19 (Ex) You may substitute the final value of your Perform: Oratory skill for Diplomacy or Sense Motive checks
Voice of the Sibyl Gain bonus to Bluff, Diplomacy, and Perform (oratory) checks
Wand of Blink Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Cure Light Wounds Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Freedom of Movement Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Remove Disease Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Remove Paralysis Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Restoration, Lesser Add this item to create a wand of a chosen spell.
Wand of Shield Add this item to create a wand of a chosen spell.
Well Versed (Ex) +4 save vs. bardic performance, sonic, and language-dependent effects.


Ostoslista
- 2 x Scroll of Stone to Flesh
- Headband of Alluring Charisma +4?


Tara on kotoisin Magnimarin kaupungista ja on valtaosan elämästään asunutkin siellä. Hän jäi jo nuorella iällä orvoksi, mutta onnistui pärjäämään kaupungissa jotenkuten. 14-vuotiaana hän kohtasi vanhemman musikantin, joka näki Taran potentiaalin. Hän opetti Taralle tanssia, jossa Tara osoittautui hyvin lahjakkaaksi, ja erilaisten soittimien käytön. Muutamaa vuotta myöhemmin Magnimarissa jos kiersikin huhu kauniista ja pitkästä tanssijasta, joka viihdytti eri tavernojen ja majatalojen asiakaskuntaa.

Taran pitkä ja hoikka vartalo antaa hänestä hyvän ylevän kuvan ja hänen kauniit kasvonsa jäävät monen ihalijan muistiin. Tara oppikin nopeasti käyttämään hyvin kauneuttaan ja terävää kieltään monien ihmisten hurmaamiseksi ja ongelmallisten kosijoiden välttämiseksi. Hän myös on oppinut, että sopivat vaatteet vaikuttavat huomatavasti ihmisten käyttäytymiseen.

Hiekkasärkkään Tara saapui vajaat kaksi viikkoa sitten. Hän itse kertoi, että on matkalla Riddleporttiin, mutta pysähtelee pienemmissä kaupungeissa matkan varrella kartuttamassa tarina kokoelmaansa ja keräämässä matkakassaa. Joidenkin huhujen mukaan hän kuitenkin saattoi tyrmätä erään Magnimarin nuoren aatelisen kosio yrityksen turhankin tylysti ja joutui sen takia lähtemään Magnimarista toistaiseksi.

Saavuttuaan Hiekkasärkkään Tara hyvin nopeasti löysi tiensä Hiekkasärkän teatterille, mutta kauaa hän ei siellä viihtynyt teatterin omistajan Cyrdak Drokkuksen takia. Nyt Tara esiintyy vaihtelevasti Sandpointin eri tavernoissa, mutta suosii erityisesti Jesk Berinnin pitämää Cracktooth's tavernaa. Tara myös hyvin nopeasti tutustui paikalliseen leipojaan, Alma Avertiniin, joka pyysi Taraa opettamaan tyttäriään Arikaa ja Anekaa tanssimaan. Tara käykin opettamassa heitä ja vaikka heillä ei suoranaisia lahjoja tansimiseen ole, kaikuu kolmikon heleä nauru harjoitusten lomasta.

Gobliinien hyökkäys Hiekkasärkkään ja siitä jatkuneiden tutkimusten paljastamat veriteot sekä petokset ovat olleet Taralle hieman järkyttäviä. Hän kuitenkin jatkaa urheasi muiden kanssa tilanteen selvittämistä ja kirjoittaa vapaa-aikanaan tarinaa Hiekkasärkän tapahtumista. Alati häilyvä uhka gobliini hyökkäyksestä ja kylän puolustajien vähyys kuitenkin saa tämä normalisti pirteän ja iloisen naisen hieman apeaks ja hiljaiseksi. Tara kuitenkin pyrkii näyttämään kyläläisille, että kaikki on kunnossa ja kulkee hymy naamalaan, vaikka onkin hyvin huolestunut tilanteesta.

Kun gobliinien uhka oli saatu poistettua, ei kunnia sheriffejä enää tarvittu Hiekkasärkässä ja Tara päättikin lähteä kiertelemään alueen Soanti heimoja ja keräämään heidän historiaansa ja tarinoita heidän menneisyydestään. Tara myös kävi tapaamassa Aldernia Valkoisessa Hirvaassa ja hän tapaamisen jälkeen hän mietti, että mikä tämä outo tunne oli, jonka hän tunsi aina nähdessään Aldernin. Voisiko se olla sitä mitä Tara aavistaa sen olevan?

Pian palattuaan matkaltaan Hiekkasärkään Tara kuulee, että kylässä on tapahtunut raakoja murhia ja että yhdellä murhapaikoista oli itse Taralle jätetty viesti. Kaikki päättivät että on aika jälleen palvella Hiekkasärkkää ja nylkypuukkomurhien selvitys alkoi. Pikaisesti selvisikin että murhaaja ei ole ihminen vaan epäkuollut peto, joka himoitsee ihmislihaa. Selvisi myös että läheisestä mielisairaalasta löytyy yksi murhaajalta pelastunut uhri. Mielisairaalalla kuitenkin selvisi että uhri on itse asiassa Kuolleenkuumeesta kärsivä mies joka keskustelun lopuksi muuttui Ghouliksi. Keskustelun perusteella kuitenkin saatiin johtolanka joka johti kohti Ketunratamonkartanoa ja Aldernia.

Nylkypuukkomurhien selvityksessä tullut Aldernin mahdollinen osallisuus huolestutti hyvin paljon Taraa ja kun asiaa mentiin selvittämään Ketunratamonkartanolle niin Tara ei kyennyt hillitsemään itseään vaan syöksyi suinpäin kartanoa tutkimaan toivoen löytävänsä Aldernin. Lopulta etsintä eteni kellariin ja sieltä maanalaiseen muinaiseen pyhättöön, josta itse murhaaja löytyi. Taran pahaksi onneksi tämä oli nimen omaan Aldern, joka kävi heti ensimmäisenä Taran kimppuun. Tara oli jo aikaisemmin maan alla saanut pahan tartunnan Vorrellin taudista ja keltahomeesta, joten hän oli jo fyysisesti heikossa kunnossa. Aldern käytti tätä hyväkseen ja viilsi Taralle syvän haavan kylkeen, sydämen viereen, josta Taran elämän veri pulppusi pikaisesti ulos. Tara tunsi miten kivun sykähdyksen kylmyys valtasi hänet ja hän valahti maahan voimattomana. Hän haukkoi henkeä muutaman hengen vedon ennen kuin vahva sydän antoi periksi ja lakkasi pumppaamasta. Saman tien Taran kehossa pesinyt Kuolleenkuume alkoi vaikuttamaan ja muuttamaan Taraa epäkuoleeksi hirviöksi. Vraidan huomasi tämän ja upotti miekkansa pikaisesti Taran sydämen läpi, päättäen tämän epäkuolleen muutoksen ja antaen Taran sielulle ja ruumiille rauhan.

Taistelun loputtua Taran kumppanit toivat Taran mukanaan takaisin Hiekkasärkkään, jossa tämä sai sankarilliset hautajaiset kun hänet saatettiin Desnan huomaan polttohautauksella. Monet paikalla olijat saatoivatkin nähdä tulisia pieniä perhosia Taran palavan arkun ympärillä ja Vraidan oli varma että Desna on ottanut vastaan Taran sielun ja ruumiin.

Aika Desnan huomassa on utuista Taran mielessä, mutta hän muistaa selkeästi, että hän sai selville jotain tärkeää ja pyysi, että saisi palata takaisin Golarioniin auttamaan ystäviään. Desna salli tämän ja antoi Taralle siunauksensa, joka muutti Taran kehoa pysyvästi. Uusien voimiensa ja useiden Desnan luovuttamien lahjojen kanssa Tara palaa ystäviensä luokse.

Tara palaa Hiekkasärkkään liekkien ympäröimänä, keskelle kaupunkia joka on kaaoksessa. Taralla menee hetki tajuta, että kyseessähän on Hiekkasärkkä ja liekit tulevat läheisestä punaisesta lohikäärmeestä! Tara pikaisesti kutsuu Desnalta voimaa ja käy pedon kimppuun, välittämättä paljoakaan omasta hengestään. Pian taistoon liittyy Aarman ja muut Taran tutu toverit ja peto pakenee Hiekkasärkästä. Tara on palannut juuri pahimpana kaaoksen hetkenä.

Tietäen, että hän on erilainen, Tara huputtautuu ja pyrkii välttelemään vanhoja tuttujaan, seikkailija tovereita lukuunottamatta. Kun kaupungin päättäjät pyytävät seikkailijat koolle, Tara seuraa mukana, paljastaen itsensä heille. Tara tiesi, että hänen on pakko seurata tovereitaan, sillä he tarvitsisivat johdatusta ja tukea tulevina kovina aikoina.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped