Pathfinder Society -hahmot

Weath Rautahakku

Kyllä tästä seudusta vielä valtakunta taotaan.

Male dwarf warpriest of Torag 10
LG Medium humanoid (dwarf)
Player NiTessine (1724-14)
Xp 29,5
Faction Liberty's Edge
Prestige/Fame 19/46


Init +7
Senses darkvision 60 ft., stonecunning; Perception +18


AC 29, touch 11, flat-footed 26 (+12 armor, +1 Dex, +1 natural armor, +5 shield); +4 dodge bonus vs. giants
hp 74 (10d8+23)
Fort +9, Ref +4, Will +12; +1 vs. enchantment spells and effects, +2 vs. spells, and spell-like abilities, +4 vs. disease, energy drain, and fatigue and exhaustion effects, +6 vs. poison
Special Defenses defensive training, hardy, Indomitable, stability


Speed 20 ft.; Stone Strider
Melee +2 warhammer +15/+10 (1d8+7/×2), Power Attack +13/+8 (1d8+11/×2)
Ranged mwk heavy crossbow +7 (1d10/19-20)
Special Attacks fervor 3d6 10/day, hatred


Blessing Supernatural Abilities (7/day) aura of protection, battle companion, holy strike, increased defense
Warpriest Spells Prepared (CL 10th, concentration +15)
4th — death ward, divine power
3rd — daylight, dispel magic, magic circle against evil, protection from energy
2nd — bull's strength, lesser restoration (2), remove paralysis, surmount affliction
1st — bless, divine favor (+2 atk & dmg), protection from evil (2), shield of faith (+3 AC)
Orisons (at will) — create water, detect magic, guidance, purify food and drink, stabilize


Str 16, Dex 12, Con 14, Int 12, Wis 20 (18), Cha 8
Base Atk +7; CMB +10; CMD 21 (25 vs. bull rush)
Feats Deific Obedience, Greater Weapon Focus (warhammer), Improved Initiative, Ironhide, Power Attack, Stone Strider, Vital Strike, Weapon Focus (warhammer), Weapon Specialization (warhammer)
Skills Climb +2 [2], Craft (weaponsmithing) +6 [2], Heal +10 [2], Knowledge (dungeoneering) +3 [2], Knowledge (engineering) +5 [1], Knowledge (geography) +31 [1], Knowledge (religion) +5 [1], Linguistics +5 [4], Perception +18 [10], Sense Motive +9 [1], Spellcraft +14 [10], Survival +91 [1], Swim +1 [1]; ACP −6
Traits Indomitable, Seeker
Languages Ancient Azlanti, Common, Draconic, Dwarven, Goblin, Terran, Undercommon
SQ aura (strong good and law), blessings (good and protection, minor), channel positive energy (3d6), country estate (River Kingdoms), greed, orator +2, sacred armor +2, sacred weapon +2, slow and steady, spontaneous casting (positive), training grounds


Combat gear wand of cure light wounds (50 charges)
On person +2 warhammer, masterwork heavy crossbow, 47 bolts, +2 full plate, +2 heavy steel shield, necklace of adaptation, commander's helm (Escape Route), unfettered shirt, comfort's cloak, wooden holy symbol of Torag, spell component pouch, wayfinder, headband of inspired wisdom +2, spire transport token, backpack
In backpack bedroll, candles (10), a cheap holy text, flint and steel, iron pot, mess kit, 50 ft. hemp rope, soap, trail rations (5 days), waterskin
Wealth 5310 gp
At the Lodge belt pouch, 10 torches
Encumbrance 97 lb. without backpack, 119 lb. with backpack (66 lb. light/67-133 lb. medium/134-200 lb. heavy)


Holy Strike (Su) Weath can touch one weapon and bless it with the power of purity and goodness. For 1 minute, this weapon glows yellow-gold and deals an additional 1d6 points of damage against evil creatures. During this time, it’s treated as good for the purposes of overcoming damage reduction. This additional damage doesn’t stack with the additional damage from the holy weapon special ability.
Increased Defense (Su) Weath can gain a +1 sacred bonus on saving throws and a +1 sacred bonus to AC for 1 minute.

1 +2 to Knowledge (geography) and Survival in the River Kingdoms. (Country Estate vanity.)

Tausta

Weath Rautahakku syntyi vuonna 4624 kaivosklaaniin Viiden kuninkaan vuorilla. Siinä missä hänen sisaruksensa seurasivat vanhempiensa ja isovanhempiensa jalanjäljissä hakkaamaan malmia maan alta, Weath tunsi toisen kutsumuksen. Kun syvältä alisesta pimeydestä nousi hiisiä uhkaamaan työporukoita, hän huomasi ne ensin ja turvasi toisten perääntymisen hakku kourassaan. Hän oli myös kärjessä kaivamassa aina syvemmälle ja etsimässä aina vain rikkaampia suonia, koskaan tyytymättä siihen mitä oli edessä jos hänestä tuntui, että vauraampaakin on saatavilla. Tämä impulssi sai hänet lopulta matkaamaan pienestä kaivosyhteisöstään Korkeakypäriin, missä hän koki Toragin oppien puhuttelevan häntä.

Hänestä ei koskaan tullut ihmeellistäkään seppää ja kaivosmiehenäkin hän oli niin ja näin, mutta hän oli näppärä löytämään kätkettyjä aarteita niin maan alta kuin kirkon opeistakin ja rautaa on muuallakin kuin sukunimessä. Hänestä tuli soturipappi. Aikanaan Korkeakypärin konservatiivinen ilmasto alkoi hiertää häntä ja satunnaiskohtaaminen tiennäyttäjäkapteeni Absalom Dzhownzin kanssa inspiroi hänet suuntaamaan Absalomiin kolmivuotiseen tiennäyttäjäkoulutukseen. Valmiiksi pätevä soturipappi onnistui välttämään enimmät lattianlakaisupuuhat, vaikka ehtikin todeta että homma ei eronnut Suurloošissa kauheasti Toragin suuresta temppelistä.

Koskapa Weath on maan alla kotonaan, hänet asemoitiin koulutuksensa päätyttyä Jokimaille osaksi järjestön isompaa projektia kartoittaa paikalliset luolastot ja rauniot.

 1. 22.5.2014 Intro 1: First Steps, Part I: In Service to Lore (GM Reward)
 2. 25.5.2017 #6–10 The Wounded Wisp (GM Reward)
 3. 5.2.2018 The Emerald Spire Level 1: The Tower Ruins
 4. 12.2.2018 The Emerald Spire Level 2: The Cellars
 5. 29.4.2018 The Emerald Spire Level 3: Splinterden
 6. 22.7.2018 The Emerald Spire Level 4: Godhome
 7. 22.7.2018 The Emerald Spire Level 5: The Drowned Level
 8. 13.11.2018 The Emerald Spire Level 6: The Clockwork Maze
 9. 2.1.2019 The Emerald Spire Level 7: Shrine of the Awakener
 10. 30.6.2019 The Emerald Spire Level 8: The Circle of Vissk-Thar
 11. 21.8.2019 The Emerald Spire Level 9: The Spire Axis
 12. 27.8.2019 The Emerald Spire Level 10: The Magma Vault
 13. 1.9.2019 The Emerald Spire Level 11: The Tomb of Yarrix
 14. 21.10.2019 The Emerald Spire Level 12: The Automaton Forge

Image from yamao.deviantart.com

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped