Varia Nofavor Unitreit Damax on vanhaa kääpiösukua, joka jäi Numeriaan silloin kun Jormurdun hylättiin duergarien edessä. Varia on taitava surkea diplomaatti ja kauppamies, ja on velho Khonnir Bainen opissa tullut tutuksi kehittyneen teknologian kanssa. Varia käy ketteränä ja voimakkaana kääpiönä kaivamassa raunioista kummallisia esineitä ja myy niitä eteenpäin hyvään huonoon hintaan. Luonteeltaan Varia on vetäytyvä insinööri, joka pitää ongelmien ratkaisemisesta loogisesti. Joskus kuitenkin kun homma ei onnistu, Varia väittää että syynä on "liian suuri määrä muuttujia" ja saattaa raivoissaan hakata tutkimaansa esinettä jos muu ei auta. Monesti on käynyt niin, että esineet antavat palautetta sähköiskujen muodossa, mikä saa Varian vain entistä raivostuneemmaksi.

"Heeetkinen sentään, nyt on kyllä liikaa muuttujia!"


Damax the Slayer
Male dwarf barbarian (elemental kin, savage technologist) 1/brawler (snakebite striker) 2/slayer 10/vigilante 2 (Pathfinder Campaign Setting: Technology Guide 13, Pathfinder RPG Advanced Class Guide 23, 53, 88, Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 78, Pathfinder RPG Ultimate Intrigue 9)
CG Medium humanoid (dwarf)
Init +8; Senses darkvision 60 ft.; Perception +24 (+26 vs. flying creatures)
Defense
AC 33, touch 16, flat-footed 30 (+9 armor, +3 deflection, +3 Dex, +3 natural, +5 shield; +2 deflection bonus vs. evil)
hp 164 (15 HD; 2d8+12d10+1d12+70)
Fort +19, Ref +19, Will +14; +2 resistance vs. evil
Defensive Abilities evasion
Offense
Speed 30 ft.
Melee +1 construct-bane adamantine lucerne hammer +27/+18/+13 (1d12+27 plus 2d6 vs. construct) or
+1 furious chainsaw +28/+19/+14 (3d6+27/18–20) or
mwk cold iron lucerne hammer +27/+18/+13 (1d12+26) or
mwk dwarven waraxe +23/+18/+13 (1d10+19/[XXTS]3) or
unarmed strike +22/+17/+12 (1d6+19) or
unarmed strike flurry of blows +20/+20/+15/+10 (1d6+19)
Ranged +1 adaptive construct-bane composite longbow +18/+18/+13/+8 (1d8+20/[XXTS]3 plus 2d6 vs. construct) or
+2 laser pistol +19/+19/+14/+9 (1d8+15 fire) or
flare gun +17/+17/+12/+7 (1d8+13/[XXTS]3)
Space 5 ft.; Reach 5 ft. (10 ft. with masterwork cold iron lucerne hammer, 10 ft. with +1 construct-bane adamantine lucerne hammer)
Special Attacks brawler's flurry, rage (13 rounds/day), sneak attack +5d6, studied target +3 (3rd, swift action)
Statistics
Str 22, Dex 16, Con 16, Int 14, Wis 16, Cha 5
Base Atk +15; CMB +22; CMD 37 (41 vs. bull rush, 41 vs. trip)
Feats – Custom Feat –, Accomplished Sneak Attacker, Deadly Aim, Exotic Weapon Proficiency (chainsaw), Extra Rage, Furious Focus[APG], Improved Initiative, Improved Precise Shot, Improved Unarmed Strike, Improved Vital Strike, Iron Will, Lunge, Power Attack, Rapid Shot, Shield Focus, Toughness, Vital Strike, Weapon Focus (chainsaw)
Traits mathematical prodigy
Skills Acrobatics +6, Bluff +27, Climb +9, Diplomacy +2, Disguise +0 (+20 to appear as part of polite society while in your social identity), Intimidate +0, Knowledge (dungeoneering) +23, Knowledge (engineering) +24, Knowledge (geography) +9, Knowledge (local) +23, Knowledge (nature) +11, Perception +24 (+26 vs. flying creatures), Sense Motive +24, Stealth +5, Survival +20, Swim +9; Racial Modifiers lorekeeper[APG]
Languages Common, Dwarven, Undercommon
SQ brawler's cunning, combat style (archery), dual identity, fast movement, martial training, sky sentinel[ARG], slayer talents (combat trick, evasion[UC], ranger combat style[ACG], ranger combat style[ACG], weapon training), social grace, social talent (social grace[UI]), stalker, track +5, vigilante specialization (avenger[UI]), vigilante talent (combat skill[UI])
Combat Gear adamantine durable arrow (20), durable arrow (20), longarm bracers[UE], potion of cure light wounds, potion of cure moderate wounds, scabbard of vigor[APG], wand of cure light wounds; Other Gear +3 mithral breastplate, +3 buckler, +1 adaptive construct-bane composite longbow (+2 Str), +1 construct-bane adamantine lucerne hammer[APG], +1 furious chainsaw, +2 laser pistol, flare gun, mwk cold iron lucerne hammer[APG], mwk dwarven waraxe, amulet of natural armor +3, belt of physical might +2 (Dex, Con), boots of speed, cloak of resistance +3, cracked dusty rose prism ioun stone, glove of storing, headband of mental prowess +2 (Int, Wis), mulberry pentacle ioun stone, pale blue rhomboid ioun stone, ring of protection +3, swarmbane clasp[UE], backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), mess kit[UE], pot, smoked goggles[APG], trail rations (5), waterskin, 23,386 gp, 5 sp

"Osaisinpa diplomatiaa! Mutta onneksi osaan sentään kusettaa aika hyvin Karisma 5:lläni!"

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped