Zeranin tekemisiä kuningattaren kukistamisen jälkeen:

Auttoi viimeistelemään kuningattaren joukot ja palautti hampaat heimoille. Samalla antaen heimoille selkeän uhkauksen mitä voisi käydä, jos he päättäisivät hyökätä kohti kaupunkia. Teetti itsestään kopion loitsimalla Simulacrumin ja aloitti tämän kanssa tekemään suurempaa luolaa/suojapaikkaa kaupungin alle muokkaamalla maata. Jutellessaan Vencarlon kanssa päätti ottaa tämän manttelin ja alkoi puolustamaan kaupungin heikompaa väkeä ongelmissa ilmestymällä varjoista, kun apua tarvittiin. Meni ystäviensä apuun, kun heillä oli jotain erikoisempaa tai vaarallisempaa tarvetta. Etenkin silloin, kun Milezza ilmoitti Suden joutuneen uusiin ongelmiin tai löytäneen uuden vihjeen Kazavonin tavaroista.

Etsiessään keinoja kukistaa kuningatar Zeran ystävineen matkusti paljon ympäri maita ja mantuja ja tämä herätti nukuksissa olleen halun vaeltaa halki maiden. Näin ollen saatuaan asiat kuntoon omalta osaltaan Korvosassa lähti Zeran kiertämään ympäri Varisiaa ja jätti Korvosan vartioinnin kopionsa harteille. Matkoillaan ympäri Varisiaa Zeran avusti eksyneitä ja hädässä olevia luoden aikaan huhuja ihmismäisestä varjosta, joka hädän hetkellä yhtäkkiä ilmestyi paikalle auttamaan ja avun jälkeen katosi varjoihin kuin ei olisi koskaan ollut paikalla.

Vuosien kuluessa Zeran ystävineen joutuivat monenlaisiin seikkailuihin, mutta tarinat Kazavonin aarteista ja niiden kohtalosta jääköön historian sivuille ja kuulukoon mahdollisina legendoina tulevien vuosien aikana.

Picture by

Male Human Oracle of Ashava (Shadow Mystery) 15
Chaotic Good Medium Humanoid (Human)
Player Swyrlyn


Init +1 (+1 dex)
Senses Darkvision 60 ft, Perception +20


AC 17, touch 11 , flat-footed 16 ; (+3 armor, +1 shield, +1 dex, +2 natural)
AC with buffs: CoD +5 armor, Shield of Faith +4 deflection, +6 enhancement: 32, 15, 31
HP 132 (14d8 (8+8+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5) + 30 con + 6 fcb)
Fort +12 (con +2, oracle +5, +5 resistance)
Refl +11 (dex +1, oracle +5, +5 resistance)
Will +15 (wis +1, oracle +9, +5 resistance)
Special Defences: You gain a +1 trait bonus on saving throws against charm and compulsion effects.


Speed 30ft, with armor 30ft
1-handed Melee +1 undead-bane silver morningstar +13/+8/+3 1d8+2 (B/P/20/*2)

 • kaikki buffit (Divine power (+5/+5), Heroism (+2/+0), Weapon of Awe (+0/+2), Greater Magic Weapon (+2/+2), Bull's Strength (+2/+2), Bane (+2/+2,+2d6), Righteous Might (+2/+2, ase isommaksi 2d6)

Ranged Mw Starknife +12 1d4+1 (P/20/*2)


Oracle Spells:(CL 15, Concentration +25, vs SR +19)
7th (4+1/day)(DC 25) Cure Serious Wounds, MassO, Invisibility, MassM, Summon Monster VII, SimulacrumDS, Umbral StrikeDS, Shadow Conjuration, GreaterDS, Resurrection
6th (6+1/day)(DC 24) Cure Moderate Wounds, MassO, Shadow WalkM, Heal, Baleful Shadow Transmutation (DC 27)DS, Blade Barrier, Summon Monster VI
5th (6+1/day)(DC 23) Cure Light Wounds, MassO, Vampiric Shadow ShieldM, Flame Strike, Shadow Evocation (DC 26)DS, Life Bubble, Breath of Life, Righteous Might, True Seeing
4th (6+2/day)(DC 22) Cure Critical WoundsO, Shadow StepM, x, Shadowform (DC 25)DS, Shadow Conjuration (DC 24)DS, Dimensional Anchor, Freedom of Movement, Restoration, Holy Smite
3rd (6+2/day)(DC 21) Cure Serious WoundsO, Deeper DarknessM, Remove Disease, Stone Shape, ShadowmindDS, Magic Vestment (fcb), Dispel Magic, Prayer
2nd (6+2/day)(DC 20) Cure Moderate WoundsO, InvisibilityM, Summon Monster II, Lesser Restoration, Grace (fcb), Spiritual Weapon, Weapon of Awe (fcb), Darkness DS, Bull's Strength
1st (6+2/day)(DC 19) Cure Light WoundsO, Shadow Trap (DC 22), Shield of Faith, Blurred MovementM, Remove Fear, Divine Favor, Protection From Evil
Orisons (7) Detect Magic, Read Magic, Stabilize, Guidance, Create Water, Purify Food and Drink, Mending
Where the spell is from: O = Oracle Spell, M=Mystery Spell, DS=Dark Secret
Special Attacks:

 • Once per day: Summon monster V

Mystery: Shadow -Revelations:
1. Pierce the Shadows (Su):

 • The shadows step aside from your baleful gaze, affording you sight in even the deepest darkness. You gain darkvision 60 feet. If you already have darkvision, increase your existing darkvision by 60 feet instead. At 11th level, you can see perfectly in darkness of any kind, even in absolute darkness or the darkness created by a deeper darkness spell.

1. Army of Darkness (Su):

 • Whenever you cast a summon monster spell and summon a creature that normally has the celestial or fiendish template, you can instead summon it with the shadow creature template (Pathfinder RPG Bestiary 4 238). This revelation counts as having the Spell Focus (conjuration) feat for the purpose of meeting the prerequisites of the Augment Summoning feat, as well as any feat that lists Augment Summoning as a prerequisite.

3. Cloak of Darkness (Su):

 • You conjure a cloak of shadowy darkness that grants you a +4 armor bonus and a +2 circumstance bonus on Stealth checks. At 7th level, and every four levels thereafter, these bonuses increase by +2. You can use this cloak for 1 hour per day per oracle level. The duration does not need to be consecutive, but it must be spent in 1-hour increments.

7. Dark Secrets (Su):

 • You learn the hidden secrets surrounding the casting of shadow spells. You can add a number of spells from the sorcerer/wizard spell list equal to your Charisma modifier (minimum 1, maximum equal to half your oracle level) to your spell list and your list of spells known as divine spells. These have a spell level equal to their sorcerer/wizard spell level. You can add only illusion spells from the shadow subschool or spells with the darkness descriptor to your list of spells known in this manner. Each time you gain an oracle level after taking this revelation, you can choose to replace one of these spells for a new appropriate spell on the sorcerer/wizard spell list.

7. Wings of Darkness (Su):

 • As a swift action, you can manifest a set of translucent, inky wings that grant you a fly speed of 60 feet with good maneuverability. You can use these wings for 1 minute per day per oracle level. This duration does not need to be consecutive, but it must be spent in 1-minute increments. At 11th level, you can use these wings to fly as if with overland flight once per day. Used in this way, the ability lasts for up to 1 hour per level, and counts as your total use of this ability for the day. You must be at least 7th level to select this revelation.

11. Shadow Mastery (Su):

 • Whenever you cast an illusion spell from the shadow subschool, increase the strength of such spells by 1% per oracle level you have. You must be at least 7th level to choose this revelation.

15. Stealth Mastery (Ex):

 • Mystery Bonus Spells: blurred movement (2nd), invisibility (4th), deeper darkness (6th), shadow step (8th), vampiric shadow shield (10th), shadow walk (12th), mass invisibility (14th), greater shadow evocation (16th), shades (18th)

Curse: Tongues:

In times of stress or unease, you speak in tongues. Pick one of the following languages: Abyssal, Aklo, Aquan, Auran, Celestial (1), Ignan, Infernal, or Terran (5). Whenever you are in combat, you can only speak and understand the selected language. This does not interfere with spellcasting, but it does apply to spells that are language dependent. You gain the selected language as a bonus language. At 5th level, pick an additional language to speak in combat and add it to your list of known languages. At 10th level, you can understand any spoken language, as if under the effects of tongues, even during combat. At 15th level, you can speak and understand any language, but your speech is still restricted during combat.


Str 12 , Dex 12, Con 12, Int 12, Wis 12, Cha 27 (18+6+1+1+1)
Base Atk +11; CMB +12; CMD 27
Feats

 • 1: Extra Revelation (Feat), Augment Summoning (Human Feat), Spell Focus: Illusion (Campaign Feat)
 • 3: Greater Spell Focus: Illusion
 • 5: Spell Penetration
 • 7: Extra Revelation (Wings of Darkness)
 • 9: Greater Spell Penetration
 • 11: Quicken Spell (Metamagic)
 • 13: Empower Spell (Metamagic)
 • 15: Reach Spell (Metamagic)

Skills acp: 0; total skill ranks: 84 (Oracle 4, Int 1, Human 1)

 • Acrobatics (3) +4
 • Appraise
 • Bluffc (1) +12
 • Climb
 • Craftc
 • Diplomacyc (14) +25
 • Disable device
 • Disguisec (1) +12
 • Escape artist
 • Fly (1) +9 with Wings of Darkness
 • Handle animal
 • Healc (6) +10 / +12 with Healer's kit
 • Intimidate
 • Knowledge(arcana) (1) +2
 • Knowledge(dungeoneering)c (2) +6
 • Knowledge(engineering)
 • Knowledge(geography) (1) +2
 • Knowledge(history)c (1) +5
 • Knowledge(local) (1) +2
 • Knowledge(nature)
 • Knowledge(nobility)
 • Knowledge(planes)c (2) +6
 • Knowledge(religion)c (7) +11
 • Linguistics
 • Perception (14) +20
 • Perform (Dance) (1) +8
 • Professionc
 • Ride
 • Sense motivec (1) +5
 • Sleight of hand
 • Spellcraftc (14) +15
 • Stealthc (14) +23/+31 with cloak of Darkness
 • Survival (1) +2
 • Swim
 • Use magic devicec

Traits:

 • Religious (Campaign): You found a holy symbol of the god you worship today while on a job for Gaedren and, intrigued by it, you snuck off to attend services. When Gaedren found out, he beat you to within an inch of your life and broke your holy symbol. Your faith let you block out the pain, and you escaped his control and took shelter in the church, where you spent the rest of your youth. You gain a +2 bonus on Concentration checks.
 • Varisian Tattoo: You bear the elaborate tattoos of your people, marking you as a free son or daughter of the road. You gain a +1 trait bonus on saving throws against charm and compulsion effects. Additionally, you are proficient with bladed scarves and starknives.
  Languages: Common, Varisian, Shoanti, Celestial (Curse), Terran (Curse)
  RSQ Skilled, Bonus Feat
  SQ Mystery (Shadow), Curse (Tongues), Orison, Revelation (Pierce the Shadow, Army of Darkness)

On person: Handy Haversack, +1 Leather Armor, Mithral Buckler, Mw Starknife, Mw Bladed Scarf, Dagger, smokestick
In backpack:a backpack, a bedroll, a belt pouch, candles (10), a flint and steel, an iron pot, mess kit, rope, soap, torches (10), trail rations (5 days), and a waterskin, Disguise kit, Healer's kit
Wealth 2955gp+1345.5gp+176gp+500gp+2000gp+500gp - 3000gp Lesser, Extend Rod- 300gp 2x Scroll of Silence=4176,5 -750gp clw sauva
Mule:
Potions/Oils:
Scrolls:
Wands: Wand of CLW (35) + 1xCLW (50), Wand of CMW (16), Lesser Extend Rod, Rod of the Wayang
Miscs:
Ioun Stones:
Encumbrance lb. without backpack (//), lb. with backpack


Wondrous Items

 • Head
 • Headband Headband of Alluring Charisma +6
 • Face/Eyes Eyes of the Eagle
 • Neck Amulet of Natural Armor +2
 • Shoulders Cloak of Resistance +5
 • Chest
 • Body
 • Armor +1 Leather Armor, Mithral Buckler
 • Belt Belt of mighty constitution +4
 • Wrist
 • Hand
 • Ring
 • Ring
 • Feet

Notes

 • 0 Tavaroiden arvo about (wbl arvo)
 • 1
 • 2

Things to buy

 • (12k UE)

Tulevaisuus

 • 8 Oracle: Mystery Spell (4- taiat, Shadow Step)
 • 9 Oracle: Greater Spell Penetration
 • 10 Oracle: Mystery Spell (5- Vampiric Shadow Shield)
 • 11 Oracle: Metamagic: Quickened, Revelation: Shadow Mastery?
 • 12 Oracle: Mystery Spell (6- Shadow Walk)
 • 13 Oracle: Metamagic: Reach/Persistent?
 • 14 Oracle: Mystery Spell (7- Invisibility, Mass)
 • 15 Oracle: Feat? , Revelation: Stealth Mastery
 • 16 Oracle: Mystery Spell (8- Greater Shadow Evocation)
 • 17 Oracle: Feat?

Käytetyt lähteet:

 • Advanced Player's Guide - Class (Oracle), Curse (Tongues)
 • Blood of Shadows: Oracle Mystery (Shadow), Spell (Shadow Trap)
 • Varisia, Birthplace of Legends: Trait (Varisian tattoo)
 • Taikoja: Shadowform (4), Shadow Conjuration (4, greater 7), Shadow Evocation (5, greater 8)

 • Entangled: The character is ensnared. Being entangled impedes movement, but does not entirely prevent it unless the bonds are anchored to an immobile object or tethered by an opposing force. An entangled creature moves at half speed, cannot run or charge, and takes a –2 penalty on all attack rolls and a –4 penalty to Dexterity. An entangled character who attempts to cast a spell must make a concentration check (DC 15 + spell level) or lose the spell.

The Ten-Minute Background

 • Some history about Zeran:
  • Zeran on Varisialainen orpo, joka on kasvanut Korvosan kaduilla (hänet napattiin perheeltään, mutta muistikuvat tästä on melko hatarat)
  • Gaedren Lamm houkutteli Zeranin töihin ruoka- ja rahapalkkioilla, mutta huomasi pian olevansa Lammin orja ja joutuvansa tekemään kaikkea rikollista pakotettuna.
  • Yhtenä yönä Zeran huomasi näkevänsä pimeässä melkein yhtä hyvin kuin valossa. Lamm huomasi tämän yhdellä keikalla ja laittoi Zeranin aina yötöihin tästä eteenpäin.
  • Eräänä yönä liikkuessaan kaupungissa Zeran näki varisialaisen huiveihin peitetyn naisen tanssivan kuunvalossa uskonnollista tanssia. Tämä johti pian Zeranin tutustumiseen Ashavan uskontoon.
  • Zeran onnistui karkaamaan Lammin orjuudesta löydettyään uskon Ashavaan ja saatuaan apua opettajaltaan.
  • Zeran on kehittänyt tämän jälkeen taitojaan, jotta voisi vastustaa Lammia ja hänen kaltaisiaan pahantekijöitä.
  • Zeran on asunut kaupungin kaduilla ja etsinyt myös yösijaa kaupungin Holveista, jos ei ole muuta löytänyt.
 • Goals for the character:
  • Pelastaa orvot ja auttaa muita, jotka ovat kärsineet Gaedren Lammin ja muiden hänen kaltaistensa aiheuttamista ongelmista.
  • Luoda paikka, jossa hyljeksityt tai muuten unohdetut henkilöt voisivat löytää turvan ja rauhan elämäänsä.
  • Saada eri etnisten ryhmien välille aikaan enemmän hyväksyntää, jotta lapsia tai aikuisia ei kohdeltaisi huonosti pelkästään heidän perimänsä perusteella.
  • Luoda Ashavan uskonnolle pohjaa Korvosalaisten keskuudessa.
 • Secrets about Zeran:
  • Zeran uskoo itse opetelleensa Ashavan pappien mukaisessa koulutuksessa ja saaneensa voimansa tätä kautta. Hän ei tiedä mistä voimat oikeasti tulevat ja minkä vuoksi ne on hänelle suotu.
  • Joutui tekemään Lammin alaisuudessa pakotettuna monia kauheuksia ja kärsii näistä edelleen karmeiden painajaisten muodossa.
  • Zeran on nuorena kaapattu omalta perheeltään. Siitä mikä tai kuka tämän teon teki ei ole tietoa. Muistaa vain eräänä aamuna heränneensä Korvosan kaduilta ja perheensä kadonneen.
 • People that are tied to Zeran
  • Gaedren Lamm - rosvo, orjuuttaja, isähahmo ja monta muuta asiaa. Zeran haluaa poistaa tämän alamaailman luopion aiheuttamasta enää lisää tuskaa ihmisille. (hostile)
  • Shenre - Ashavan pappi, joka oli tullut käymään hetkellisesti Korvosaan, mutta jäikin hieman pidemmäksi aikaa. Ollut Zeranin opettaja ja ystävä siitä lähtien, kun tämä jäi kiinni jäätyään ihastelemaan Shenren tanssia. (friendly)
  • Dharga - Ainoa ystävä, jonka sai "Lammin lapsien" keskuudesta. Dharga on Zerania muutaman vuoden nuorempi ja nyt Zeran toivoo, että voisi pelastaa ystävänsä. Dharga on edelleen kadoksissa. (friendly)
  • Erie Yelloweyes: Törmännyt tähän vanhaan naiseen hiippaillessa kaupungilla ja etsiessä yösijaa. Ensikohtaaminen meinasi muuttua väkivaltaiseksi, mutta pienen jutuskelun jälkeen tästä alkoi orastava ystävyys. (Neutral/friendly)
  • Bedig Thurgi: Dusters jengin jäsen. Zeran on muutaman kerran auttanut Bedigin mukiloimaksi joutuneita henkilöitä ja estänyt muutaman kidnappauksen. Zeranilla ei ole varmuutta tietääkö jengi hänen osallistumisestaan auttamiseen, joten piilottelee tämän vuoksi pois näkyviltä. (hostile)
  • Kragma Xenguth: Zon-Kuthonin palvelija, joka metsästää Ashavan palvelijoita. Haluaa estää sen, että tuskissaan kärsiviä ei johdateta takaisin oikealle polulle. Zeran on ainoastaan kuullut huhuja tästä henkilöstä ja ei tunnistaisi tätä, jos kävelisi vastaan kadulla. (hostile)
  • Krojun Eats-What-He-Kills: Tälle kusipäälle pitää kehittää jotain erityisen kivaa joskus tulevaisuudessa. Aiheuttanut ongelmia, kun yritetty pärjätä heimojen parissa ja lähettänyt vähän otuksiakin kimppuun, kun tehtiin pitkää toteemitehtävää.
 • Describe three memories, mannerisms, or quirks that Zeran has.
  • Zeran jää monesti ihastelemaan valon ja varjojen tanssia auringon laskiessa.
  • Kokemuksistaan johtuen pelkää välillä puhua suoraan asioista uusille ihmisille.
  • Hakeutuu pimeimpiin paikkoihin ja tuntee itsensä uupuneeksi täydessä auringon paisteessa.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped