Age: 66
Height: 3' 2" (97cm)
Weight: 37lb (17kg)
Male Wayang, Neutral Good, Small Humanoid (wayang)

Class: Arcanist (Twilight Sage) 12
Subclass: Shadowdancer 3
Subclass: Sleepless Detective 2
Player Feuran


Init +7 (+3 dex, +4 familiar)
Senses Darkvision 90ft, Perception 26


AC 22, touch 16, flat-footed 22; (+4 mage armor, +1 size, +3 dex, +1 dodge, +1 def, +2 natural)
HP 119 [1d6(6,2,4,3,3,5,6,4,6,6,3,6 + lvl fcb + tough + 5 myth)]
Fort +11 (con +3, class +4, resistance +3, competence +1)
Ref +11 (dex +3, class +4, resistance +3, competence +1)
Will +12 (wis +0, class +8, resistance +3, competence +1)
Special Defenses

 • 3/day Four-leaf Clover +2 luck any save
 • Evasion
 • Uncanny Dodge
 • +2 vs insanity/confusion
 • +2 vs shadow spells
 • +1 vs evil spells and spell-likes of evil outsiders
 • 1/day immediate action swap positive/negative energy damage taken for 1 min

Speed 20ft
Melee two-handed Katana (cold iron, ghost touch +1) +12 (1d6+5), 18-20/x2
Melee one-handed Short Sword(cold iron +1) +12 (1d4+4), 19-20/x2
Ranged touch Acid Splash +11 (1d3 acid), 20/x2


NECROMANCY SPELLS (N)SHADOW SPELLS (S)ILLUSION SPELLS (I)
+1 DC and CL (spell focus, salt)+2 DC and +1 CL (wayang, tenebrous spell)+2 DC (spell focus, silver)


Spells prepared
Cantrips: Detect Magic, Read Magic, Acid Splash, Disrupt Undead, Message, Open/Close, Mage Hand, Detect Fiendish Presence, Prestidigidation
1st: 6/day: Mage Armor, Ray of Enfeeblement (N), Touch of Blindness (N,S), Shadow Trap (S), Vanish
2nd: 6/day: Defending Bone (N), Cat's Grace, Boneshaker (N), Protective Penumbra, False Life (N)
3th: 6/day: Vampiric Touch (N), Heroism, Howling Agony (N), Ray of Exhaustion (N)
4th: 6/day: Shadow Projection (N) -> Shadow, Masochistic Shadow (N,S), Shadowform (S,I)
5th: 6/day: Wracking Ray (N), Phantasmal Web (I)
6th: 3/day: Banshee Blast (N)

Item Spells other suff
- Hopealohikäärmeen suomu, 3/day, Alter Self, CL 19, +4 bluff vs evil outsiders,

 • Charuau-Ka -> gain +2 dex, Bite(1d3), Darkvision(60), Low-Light, Scent

- Riftwarden: +2 concentration, +4 CL spell pen. vs demons, 1/day refresh item charges 1d10+subclass
- Righteous Medal of Clarity, swift to add +2 int for 1 min
- Tenebrous Spell (Metamagic), shadow spells cast in dim light or darkness gain +1 DC and CL
- Forensic Thaumaturgy, super detect magic
- Follow Clues, track with perception instead survival
- Sneak Attack 1d6


Shadow Companion (CG, Undead (incorporeal))
Init, Darkvision 60ft, Speed 40ft fly
fly 11, perception 8, stealth 8 (12 dim light, 4 bright light)
...
AC 15 (+4 mage armor), touch 15, flat 15 (+4)
HP 59 (Caster's 1/2)
Fort 6, Ref 6, Will 9 (channel res. +6) (Caster's base + own stats)
...
Melee incorporeal touch +8 (1d6 srength damage) (Caster's BAB + own stats)
...
- Strenght damage can kill, cant be turned or commanded, if dies caster must succeed fort 15 or gain one permanent negative level. 30 days to get new shadow


SPELL COOL POOL
1st: Chill Touch (N), Protection from Evil, Touch of the Sea, Shield, Feather Fall, Cause Fear (N)
2nd: Shadow Claws (S)
3th: Dispel Magic, Invisibility Sphere (I)
4th: Dimensional Anchor
5th: *
6th: Shadow Endurance (S,I)

 • Necromantic Focus: must prepare at least one necromancy spell of each spell level she can cast
 • Consume Life: full-round action, consume the life energy of a helpless living creature, killing it (death effect). This creature must have 2 or more Hit Dice and be below 0 hit points.
  • Gain 2 arcane points if HD is arcanist lvl or more
  • Gain 1 arcane point if HD is at least ½ arcanist lvl
 • Arcane pool max size = 3 + arcanist level
 • Arcane pool starts each day at = 3 + 1/2 arcanist level
  • Potent Magic, 1 point to increase spell DC or CL by 2
  • Twilight Barrier, 1 point and swift action to gain temp hp (lvl + cha) for minutes (lvl). Each activation increases cost by 1 point (doesnt stack). When last temp hp is removed attacker takes negative energy damage (lvl + cha)
  • Dimensional Slide, 1 point during move or withdraw action. Teleport up to 10 feet per arcanist level to any location she can see. Counts as 5 feet of movement. Can be used once per round. No AOO
  • Twilight Transfer, 1 point and standard to cast breath of life on dead target. At the same time, a willing or unconscious living creature within 300 feet with HD >= than target instantly dies (death effect, doesnt work with summons).

Wayang and Shadowdancer spells:
1/day each: Ghost Sound, Pass without Trace, Ventriloquism; Silent Image


Str 16 Dex 16 Con 16 (myth1) Int 26 (4th, myth1, 8th) Wis 10 (12th) Cha 16
Base Atk 6/1; CMB 8;CMD 23
Feats

 • Dodge (Extra feat)
 • Spell Focus (Necromancy) (1st)
 • Moblity (3th)
 • Combat Reflexes (5th)
 • Toughness (myth bonus)
 • Spell Focus (Illusion) (7th)
 • Tenebrous Spell (Metamagic) (Metamagic Knowledge exploit)
 • Spell Penetration (9th)
 • Alertness (Dark Blue Rhomboid (Ioun Stone), +4 perception and sense motive
 • Greater Spell Penetration (11th)

Skills ACP (-0 armor, -0 shield)

SkillTotal bonusRanksMisc. mod.
Acrobatics1263
Appraise24123
Bluff18(22)123(+4demons)
Craft (alchemy)1753
Fly18123
Arcana24123
Dungeoneering24123
Engineering24123
History24123
Local24123
Nature24123
Planes24123
Religion24123
Perception(can track)30123+2+4+int
Perform (dance)823
Sense Motive28123+4+int
Spellcraft24123
Stealth23113+4+2
UMD17113

Traits Riftwarden Orphan (+2 concentration), Crusader Road Acolyte (+1 all saves vs evil spells and spell-likes of evil outsiders)
Languages Common, Wayang, Abyssal, Draconic, Hallit, Infernal, Nagaji
RSQ Slow Speed, Darkvision, Light and Dark, Lurker, Shadow Magic, Shadow Resistance
SQ Hide in Plain Sight, Exploit Familiar (Rabbit, +4 init), Rogue talent (Distracting Attack), Shadow Illusion, Summon Shadow, Canny Sleuth, Forensic Thaumaturgy, Sneak Attack 1d6, Follow Clues


On person: Blessed Book, Four-leaf Clover
In backpack:
Wealth:
Potions/Oils:
Scrolls: x13 cause fear, x10 comprehend languages, shocking grasp, ILW
Wands: magic missile CL 5, deafness/blindness, stoneskin (x20), mirror image (CL3)
Miscs: Lesser Maximize Metamagic Rod
Ioun Stones: Cracked Pale Green Prism, Dark Blue Rhomboid


Wondrous Items


Notes


Background
Hakalai kasvoi Kenabresissä sijaisperheessä jäätyään orvoksi heti syntymänsä jälkeen. Tarinan mukaan hänen vanhempansa katosivat salaisella tehtävällä Maailmanhaavassa, jättäen Hakalain ainoaksi muistoksi vain oudon syntymämerkin kasvojensa ympärille - Repeämän Vartijan merkin.

Wayangit eivät ole kovinkaan yleisiä Kenabresissä ja hän saikin osakseen epäileväisiä ennakkoluuloja. Tämä sopi Hakalaille hyvin sillä hän ei oppinut ihmisten tavoin olemaan kiinnostunut toisten asioista. Välttelevä ja hämärä luonne ajoi hänet hautausurakoitsijan ammattiin, jossa työtä riittää ja saa toimia pääosin omassa rauhassa. Kuten monet wayangit, Hakalai ei pidä kuolemaa loppuna vaan mahdollisuutena päästä sulautumaan haluttuun varjomaailmaan Hautojen valtiattaren saattelemana.

Vuosien kuluessa Hakalain läsnäolo korostui Kenabresin paladiinien keskuudessa, sillä niin monet demonien kynsissä kuolleet kulkivat viimeiseen lepoon hänen kauttaan. Hänen läsnäolonsa pysyvyys, vilpittömyys ja tahdikkuus toi tietynlaista turvaa paladiineille, jotka pystyivät luottamaan että vaikka he kuolisivat taistelussa saisivat he silti kunnioitetun lähdön.

Kuoleman jatkuvana kumppanina hän kiinnostui nekromantiasta ja tavoista, joilla saattaa kuolleet turvallisesti Pharasman tuomittavaksi.

Päämäärät

 • Omistautuminen Pharasmalle; pyrkimys varmistaa että kuolleet pysyvät kuolleina ja jokainen sielu pääsee tuomittavaksi
 • Varjojen mysteerien mestarointi
 • Selvitys ketkä hänen alkuperäiset vanhemmat olivat ja mitä heille tapahtui

Suhteet

 • Gresilda Bardolf on ihmisnainen ja yksi Kenabresin Iomedaen paladiinien kirjureista. Tuttavana ja yhteishenkilönä, hän antaa Hakalaille suurimman osan paladiineiltä tulevista toimeksiannoista (kuolleista taistelijoista)
 • Farfett Dealan-Dé; samanaikaisesti Hakalain kanssa sijaisperheessä kasvoi myös toinen orpolapsi. Koska he olivat eri rotuja, kasvoivat he fyysisesti ja henkisesti huomattavan eri tahdilla ja siksi heidän välinen suhteensa ei ikinä kehittynyt sisarellisesti
 • Hakalain alkuperäisten vanhempien tappaja on vielä elossa (dun dun duuuu!)

Salaisuudet

 • Ennen omaa uraansa hautausurakoitsijana, Hakalai toimi oppipoikana vanhalle ja kokeneelle Zarko Ristovskille. Zarko kärsi vakavista sairauksista elämänsä loppupuolella ja häpeissään pyysi Hakalailta apua elämänsä päättämiseen. Valmistelut sujuivat yhteisymmärryksessä, mutta vasta kun Hakalai oli juottanut myrkyn, Zarko käsitti teon lopullisuuden ja muutti mielensä. Mitään ei kuitenkaan ollut enää tehtävissä ja Zarko kuoli anellen apua. Asia jäi vaivaamaan Hakalaita ja hän salasi tapahtuman luonnollisena kuolemana.
 • Tapahtumat, jotka Hakalain vanhemmat panivat liikkeelle salaisella tehtävällään 66 vuotta sitten, ovat vielä käynnissä (Hakalai ei tiedä tätä)

Statit taulukosta:

 STRDEXCON
INT161017
WIS6147
CHA151615

Alkustatit: Str 16, Dex 14, Con 15, Int 17, Wis 7, Cha 16

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped