Randall Corvinus
Male human ranger (sable company marine, urban ranger) 11 (Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Combat, Pathfinder RPG Advanced Player's Guide 129)
N Medium humanoid (human)
Init +3 (+7 in Korvosa); Senses Perception +16 (+20 in Korvosa)


Defense


AC 23, touch 15, flat-footed 20 (+8 armor, +1 deflection, +3 Dex, +1 natural; +3 insight bonus vs. humans)
hp 107 (2d10MAX+9d10PFS+33)
Fort +11, Ref +11, Will +8
Defensive Abilities evasion


Offense


Speed 30 ft; push through
Melee +1 cold iron bastard sword + 2H PA +14/+9/+4 (1d10+17/17-20) or

+1 silver lucerne hammer + 2H PA +14/+9/+4 (1d12+17) or
unarmed strike + PA +13/+8/+3(1d3+11 nonlethal)
Ranged +1 composite longbow (Str +5)+ DA +12/+7/+2 (1d8+12/×3)
Space 5 ft.; Reach 5 ft. (10 ft. with +1 silver lucerne hammer)
Special Attacks combat style (archery), favored enemies (evil outsiders +4, humans +6, undead +2), quarry
Ranger (Sable Company Marine, Urban Ranger) Spells Prepared (CL 8th; concentration +10)
3rd - vex giant
2nd — barkskin, hunter's eye[APG]
1st — gravity bow[APG], lead blades[APG], liberating command[UC]
cantrips - none

Statistics


Str 20, Dex 16, Con 16, Int 8, Wis 14, Cha 8
Base Atk +11; CMB +16; CMD 29 (+3 vs. humans)
Feats Deadly Aim, Exotic Weapon Proficiency (bastard sword), Favored DefenseAPG, Improved Critical (bastard sword), Iron Will, Manyshot, Point-Blank Shot, Power Attack, Precise Shot, Quick Draw, Rapid Shot
Traits armor expert, personal addiction
Skills Acrobatics +10 (+14 to jump), Appraise -1, Bluff -1, Climb +9, Diplomacy -1, Disable Device +19, Disguise -1, Escape Artist +2, Fly +1, Heal +10, Intimidate +5, Knowledge (dungeoneering) +6, Knowledge (geography) +7, Knowledge (local) +9, Perception +16, Ride +8, Sense Motive +2, Stealth +13, Survival +7, Swim +9
Languages Common
SQ favored communities (Korvosa +4, Magnimar +2), hunter's bond (hippogriff named Animal Companion), swift tracker, track +5, trapfinding +5, wild empathy +9
Combat Gear +1 arrows (18), potion of cure light wounds, potion of cure moderate wounds, potion of invisibility (2);
Other Gear +2 breastplate, mwk buckler, +1 cold iron bastard sword, arrows (40), +1 composite longbow (+5 Str), +1 silver lucerne hammer APG, amulet of natural armor +1, belt of physical might +2 (Str, Con), boots of striding and springing, cloak of resistance +1, headband of inspired wisdom +2, ring of protection +1, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), masterwork backpackAPG, masterwork thieves' tools, mess kitUE, pot, torch (5), trail rations (3), waterskin, 3,500 gp, 5 sp


Tracked Resources


+1 arrows - 4/18
Arrows - 0/40
Scroll of Cure Moderate Wounds - 0/1
Potion of cure light wounds - 0/1
Potion of cure moderate wounds - 0/1
Potion of invisibility - 1/2
Torch - 0/5
Trail rations - 0/3


Special Abilities


Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks vs. them.
Deadly Aim -3/+6 Trade a penalty to ranged attacks for a bonus to ranged damage.
Evasion (Ex) If succeed on Reflex save for half dmg, take none instead.
Favored Community (Korvosa +4) (Ex) +4 to rolls when in korvosa terrain.
Favored Community (Magnimar +2) (Ex) +2 to rolls when in magnimar terrain.
Favored Defense: Favored Enemy (Humans) +3 You can add half your favored enemy bonus as a Dodge bonus to AC and CMD.
Favored Enemy (Evil Outsiders +4) (Ex) +4 to rolls vs. evil outsiders foes.
Favored Enemy (Humans +6) (Ex) +6 to rolls vs. humans foes.
Favored Enemy (Undead +2) (Ex) +2 rolls vs. undead foes.
Improved Critical More deadly with the sharper side of a bastard sword.
Manyshot You can shoot two arrows with your first ranged attack during a full-round attack.
Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Power Attack -3/+6 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Precise Shot You don't get -4 to hit when shooting or throwing into melee.
Push Through (Ex) Not slowed by difficult terrain within a favored community, and may move through citizen's spaces as allies.
Quarry Once per 24 hours, can define an enemy as a quarry with a standard action. Easier to track, +2 to attacks and auto-confirm criticals against the targeted creature.
Quick Draw Draw weapon as a free action (or move if hidden weapon). Throw at full rate of attacks.
Rapid Shot You get an extra attack with ranged weapons. Each attack is at -2.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Swift Tracker (Ex) Tracking penalties when moving at normal speed or faster are reduced.
Track +5 Add the listed bonus to Survival checks made to track.
Trapfinding +5 Gain a bonus to find or disable traps, including magical ones.
Wild Empathy +9 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.


Optional Sources
Advanced Player's Guide

Randall on Majikin ikätoveri, ystävä nuoruudesta aina aikuisikään. Randall on paikallista cheliaxlaista-verta, harteikas ja tehokas kaveri. Olikin luonnollista että hän aikuisiällä hakeutui militantti alalle. Jopa paikka Sable Companyyn oli aukeamassa, mutta vaikka vahva kuin härkä niin Randall ajautui eräänä vapaa iltana huonoon seuraan. Vasta viikkoa myöhemmin Majik löysi Randalin laitakujalta syvistä shiver-huuruista. Potkuthan sieltä Sable Companystä tulivat ja kaveri jäi muutenkin kovin oudoksi, tyhjäksi ja levottomaksi. Majikin tuella hän on kuitenkin selvinnyt jokseenkin siitä inhimillisestä ja ammatillisesta mahalaskusta. Randalilla on kuitemnkin pakkomielle - tuommoset paskat aineet tulee poistaa kaduilta! Kun omissa tutkimuksissa selvisi, että muuan Gaedryn Lamm myy lähestulkoon kaiken shiverin lähistöllä, oli turhautuneelle nuorelle miehelle selvä kuka ensimmäisenä saisi tuta omatoimista oikeutta..

Isä Aaron työskentelee Abadarin kirkon kirjanpitäjänä. Äitinsä Maethilda työskentelee orpokodissa. Yhdessä rakkaat vanhemmat vuokraavat aavistuksen hulttiolle pojalleen pientä kaupunkiasuntoa.

Build plan
Archtype: Sable Company Marine

Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped