Rauhaton Lehti
Human (Shoanti) hunter 1 (Pathfinder RPG Advanced Class Guide 26)
CN Medium humanoid (human)
Init +2; Senses Perception +6


Defense


AC 20, touch 13, flat-footed 17 (+5 armor, +2 Dex, +1 dodge, +2 shield)
hp 13 (1d8+5)
Fort +3, Ref +4, Will +2


Offense


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee dagger +3 (1d4+3/19-20) or
:longsword +3 (1d8+3/19-20) or
:warhammer +3 (1d8+3/×3)
Ranged javelin +2 (1d6+3)
Hunter Spells Known (CL 1st; concentration +3)
:1st (2/day)—cure light wounds, magic fang, summon nature's ally I
:0 (at will)—create water, guidance, light, purify food and drink (DC 12)


Statistics


Str 16, Dex 14, Con 13, Int 13, Wis 14, Cha 9
Base Atk +0; CMB +3; CMD 16
Feats Dodge, Saving Shield<sup>APG</sup>, Toughness
Traits armor expert, monster hunter
Skills Acrobatics -3 (-7 to jump), Handle Animal +3, Heal +6, Knowledge (geography) +5, Knowledge (nature) +5, Perception +6, Stealth +1, Survival +6, Swim +2
Languages Common, Dwarven, Shoanti
SQ animal companion (wolf named Hukka), animal focus (1 minutes/day), nature training, wild empathy +0
Other Gear scale mail, heavy wooden shield, dagger, javelin (3), longsword, warhammer, backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), mess kit<sup>UE</sup>, pot, spell component pouch, torch (10), trail rations (5), waterskin, wooden holy symbol, 36 gp


Special Abilities


Animal Companion (animal companion (wolf named Hukka)) (Ex) If no current companion, summon nature's ally spells last 1 min/level but only 1 at a time.
Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks vs. them.
Animal Focus (1 minutes/day) (Su) As a swift action, gain bonuses from emulated animal(s). If no companion, +1 slots.
Bat (60 feet) (Su) When assuming this aspect, gain darkvision with listed range, or blindsense at higher levels.
Bear +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Con.
Bull +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Str.
Falcon +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Perception.
Frog +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Swim & Acrobatics to jump.
Monkey +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Climb.
Mouse (Su) When assuming this aspect, gain evasion, or improved evasion at higher levels.
Nature Training (Ex) Hunter levels count as druid/ranger levels for feats, traits, and options to improve animal companions.
Owl +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Stealth.
Saving Shield As an immediate action, add a 2 shield bonus to an adjacent ally's AC.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Snake +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed bonus to att on AoO & to AC vs. AoO.
Stag +5 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to speed.
Tiger +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Dex.
Wild Empathy +0 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.
Wolf (10 feet) (Su) When assuming this aspect, gain scent with listed range.


Hukka
Wolf
N Medium animal
Init +2; Senses low-light vision, scent; Perception +5


Defense


AC 15, touch 13, flat-footed 12 (+2 Dex, +1 dodge, +2 natural)
hp 17 (2d8+4)
Fort +5, Ref +5, Will +1


Offense


Speed 50 ft.
Melee bite +2 (1d6+1 plus trip)
Special Attacks hunter tricks (2/day; heel)


Statistics


Str 13, Dex 15, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +1; CMB +2; CMD 15 (19 vs. trip)
Feats Dodge
Tricks Attack, Down, Fetch, Fighting, Seek, Stay, Track
Skills Acrobatics +2 (+10 to jump), Perception +5, Stealth +6, Survival +1 (+5 when tracking by scent); Racial Modifiers +4 Survival when tracking by scent
SQ animal focus, fetch, fighting, seek, track


Special Abilities


Animal Focus (Su) As a swift action, gain bonuses from emulated animal(s).
Fetch [Trick] The animal will get a specific object.
Fighting [Trick] The animal has been trained to fight.
Hunter Tricks
Low-Light Vision See twice as far as a human in dim light, distinguishing color and detail.
Scent (Ex) Detect opponents within 15+ ft. by sense of smell.
Seek [Trick] The animal moves into an area and looks around for anything that is obviously alive or animate.
Track [Trick] The animal will track a scent.
Trip: Bite (Ex) You can make a trip attempt on a successful attack.


Khaske on kotoisin pienestä Shoanti kylästä jossa hän varttui lapsuutensa. Nuorena hän osoitti merkkejä Druidimagiasta josta hänen polku kylänvanhimpien silmissä tulisi seuraamaan, mutta Khasken kiinnostus taisteluharjoituksiin vei mennessää ja kun aikuistumis riittien aika tuli, tatuoitiin Khashen selkään kuva nuorukaisesta joka taistelee tree ent:in kanssa. Samalla hän sai nimen Rauhaton Lehti.

Nyt aikuiseksi tultuaan Lähtee Rauhaton Lehti etsimään paikkaansa maailmasta. Läheisestä Roderic's Cove nimisessä kylästä löytyi koirakenneli jossa kasvatetaan jalosukuista Covenhuond's koirarotua. Kennelistä avautui Rauhattomalle lehdelle paikka. Työ on raskasta aamusta iltaan raatamista mutta eläinten parissa työskentely saa Rauhattoman Lehden jaksamaan. Mutta kuukaudet kuluvat ja jälleen Rauhattoman Lehden aatteet alkoivat halajata jotain uutta. Ja kun eräänä päivänä itsensä karkumatkalla tiineeksi saanut narttu synnyttikin poikueen koirasusia löysi Rauhaton Lehti sen mitä oli etsinyt. Synnytys on traaginen tapahtuma, emo ja muu pentue pois lukien yksi pentu kuolevat synnytyksessä mikä on kennelin omistajalle Svaci suuri järkytys. Svacin silmissä tämä nyt uutta maailmaa ihmettelevä karvapallo on syy hänen nartunsa kuolemaan. Jokin tuossa viattomassa koirasuden alussa herättää kiinnostuksen Rauhattomassa Lehdessä ja hän jollain ihmeen kaupalla saakin Svacin koston himon leppymään ja näin pennun itselleen.

Pentu saa nimekseen Hukka. Hukan läsnäolo kennelissö on Svacinille liikaa, joten tie ja uudet haasteet odottavat parivaljakkoa.

Vuosi on kulunut siitä kun Rauhaton Lehti ja Hukka lähtivät kennelistä. Parivaljakko on kulkenut kylästä kylään tehden töitä mitä missäkin on ollut tarjolla ja viimeisen 3 kk Hiekkasärkkässä metsästäen pienriistaa. Nyt siellä on vielä jokin festivaalikin tulossa. "Mikä lie kaupunkilaisten hömpötys, vai mitä tuumit kuomaseni?"


Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped